ZELENÝ DEŇ 2011/2012

zd-bukovV tomto školskom roku sme už štvrtýkrát zorganizovali Deň Zeme pod názvom ZELENÝ DEŇ na našej škole. Cieľom tohto dňa je rozvíjať a uplatňovať zložky environmentálnej výchovy v súlade s  Koncepciou environmentálnej výchovy a vzdelávania na všetkých stupňoch škôl v SR a Akčným plánom výchovy a vzdelávania k TUR v SR.

 

Na podporu rozvíjania vzťahu k prírode,

 

jej ochrane chceme zvyšovať povedomie žiakov rôznymi pripravenými aktivitami rozvíjajúcimi ich zdravie, ochranu životného prostredia čistením vybraných prírodných priestorov, pôsobiť na žiakov  preventívne, aby  neznečisťovali a nepoškodzovali  životné prostredie, aby ho chránili pred nežiadúcimi  vplyvmi spôsobenými činnosťou človeka.

Aktívne uskutočňujeme zber papiera, pri aktivitách využívame odpadové materiály, upozorňujeme na potrebu a význam zdravej výživy začlenením ovocia a zeleniny do jedálneho lístka.

                Vyhodnotenie aktivít

5. a 6. ročník:

1. Maľovanie na kamene:   (1 skupina)  = 16 žiakov

p.uč. Koperová

    Počas vychádzky žiaci nazbierali vhodné kamene pri rieke Kysuca a v škole maľovali na ne rôzne obrázky s témou „Deň Zeme“.

    Aktivita žiakov zaujala, maľované kamene sú vystavené v hlavnom pavilóne.

2. Čistenie minerálneho prameňa v Bukove:  (1 skupina) = 17 žiakov

p.uč. Pijáková

    Žiaci vyčistili okolie minerálneho prameňa v Bukove (nazbierali 4 vrecia odpadkov), našli divú skládku odpadu, pozorovali úpravy potoka protipovodňovými zábranami na vodnom toku.

     Miestni občania vyjadrili pochvalu a poďakovanie za vyčistenie.

3. Zdravé nápoje a šaláty    (2 skupiny, každý žiak prispeje na materiál 0,50€) = 34 žiakov

p. uč. Mackovčáková,  Pišková

    V priestoroch školskej kuchynky a triedy deti pripravili chutný zeleninový a ovocný šalát, kompót z čerstvých jabĺk, zeleninové a ovocné chuťovky, citrusový nápoj.

    Sponzorom tejto aktivity bol Ovocie a zelenina, Bukov.

    Je prekvapujúce, že  v domácom prostredí  takéto jedlá a nápoje vôbec nepripravujú. Aktivita bola motivačnou na spestrenie jedálneho lístka. Každoročne deti táto činnosť zaujme a môže byť prínosom pre zlepšenie stravovacích návykov.

4. Ekoart - spracovanie odpadového materiálu – sochy a iné výrobky  (2 skupiny)= 24 žiakov

p. uč. Kočiová, Gottvaldová

    Deti pod vedením vyučujúcich vymodelovali sochu „Zem v rukách človeka“, ktorá je osadená do zeme pred tretím pavilónom.

    Sochu formovali prevažne z odpadových materiálov: konáriky po orezaní stromčekov a kríkov v školskom areáli, staré noviny, obväzový materiál, rôzne plasty.

 

 

5. Spracovanie textilných materiálov -  maľovanie na tričká, tašky (2 skupiny)=29 žiakov

p. uč. Máčiková, Lipková

    Na túto aktivity využili deti textilný odpad, staršie ale i nové tričká. Počas aktivity z prineseného plátna ušili rôzne vrecúška, vyrobili textilné hračky, maľovali rôzne prírodné motívy nielen na vrecúška, ale aj na tričká, ktoré sa stali krajšími a jedinečnými.

    Deti sa tiež naučili ako sa vyrábajú textilné hračky.

    Niektoré produkty sú vystavené v hlavnom pavilóne.

6. Prútené a drevené výrobky (2 skupiny) = 24 žiakov

p. uč.  Skarupa, Čimborová

    Z odpadového dreva a prútia deti vyrobili rôzne hračky - lodičky, plte, autíčka, domčeky, ktoré sú vystavené v hlavnom pavilóne.

7. Mediálne spracovanie aktivít ku Dňu Zeme (1 skupinka)=7 žiakov

p. uč. Czán

   Žiaci zdokumentovali takmer všetky aktivity žiakov, videli svojich kamarátov zo všetkých ročníkov  pri práci v škole, ale aj pri rieke, boli sa pozrieť aj na čističke a u hasičov.

    Mali možnosť spoznať prácu novinárov, fotografov, spôsoby spracovania dokumentácie.

Za obsahové a materiálové zabezpečenie zodpovedali vedúci skupín.

 

7. ročník  

Exkurzia na Požiarnu stanicu v Čadci a čistenie areálu, alebo verejných priestranstiev

- 8:30                  odchod zo školy,

- 9:30  – 11:30   prehliadka stanice a beseda

- 11:30 – 12:30  návrat do školy

p. uč. Svrčková, Marjaková, Masárová

    Po úvodnej besede, ktorá bola zameraná na požiare, zakladanie ohňa, manipuláciu s pyrotechnikou, prácu hasičského a záchranného zboru mali deti možnosť prezrieť si vybavenie hasičov a záchranárov, ktoré používajú pri svojej práci, kládli im otázky zamerané na ich prácu, vyskúšali ochranné obleky, masky. Mali možnosť uvedomiť si, aká je ich práca náročná a ako  človek často hazarduje  so svojim životom a životným prostredím.

    Vzhľadom k veľkému záujmu žiakov, exkurzia trvala dlhšie ako sme predpokladali, preto žiaci nečistili areál školského  ihriska.

 8. a 9. ročník

Exkurzia do Čistiarne odpadových vôd v Čadci (30 žiakov z VIII.D a VIII.C)

8:00                  odchod zo školy

8:30  –  11:30  prehliadka čistiarne s besedou

11:30 – 12:30  návrat do školy

p. uč. Šurhaňáková, Kapustová  

    Žiaci mali možnosť prezrieť si priestory Čistiarne odpadových vôd v Čadci, spoznať spôsoby úpravy odpadovej vody, ktorú všetci produkujeme pri každodennej činnosti, uvedomiť si, že voda, ktorú vypúšťame do riek nesmie obsahovať nebezpečné produkty, aby sa zachoval život v našich vodných tokoch.

 Vzhľadom k veľkému záujmu žiakov, exkurzia trvala dlhšie ako sme predpokladali, preto žiaci nečistili areál školského ihriska.

 

Zber papiera a čistenie školského areálu (IX.D)

p. uč Behúňová

    Žiaci zabezpečovali zber papiera v škole, čistili školský areál.

 

 

Čistenie pobrežia rieky Kysuca (100 žiakov)

VIII.A, VIII.B, VIII.C     (asi 50 žiakov), IX.A, IX.B, IX.C  (asi 50 žiakov)

8:00                odchod zo školy

8:30 – 12:30  čistenie

p. uč. Ječmenová, Benková

p. uč. Martiniaková, Seman, Stehlíková

    Žiaci sa aktívne zapojili do čistenia brehov našej rieky Kysuca, vyzbierali množstvo odpadu, ktorý tam nahádzali naši spoluobčania, priniesla voda z horného toku rieky. Mali možnosť uvedomiť si nezodpovedné správanie sa ľudí k svojmu životnému prostrediu.


 

 

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM   20. apríl 2012

 

 7:30  –   8:00    - príprava materiálu a učební (vedúci skupín)

 8:00  –   8:30   -  otvorenie Zeleného dňa, rozdelenie žiakov do skupín,

                                žiaci 5. – 7. ročníka nastúpia pred pavilónom dielní,

                                žiaci 8. – 9. ročníka pred hlavným pavilónom

 8:30  – 12:30  -  aktivity

12:30 – 13:00  -  vyhodnotenie aktivity, odovzdanie materiálu na prezentáciu

13:00 – 13:30  -  vyhodnotenie aktivít a výsledkov (učitelia)

Vedúci skupín / triedni učitelia informovali žiakov, zodpovedali za bezpečnosť a plnenie úloh aktivity. Pred odchodom z areálu školy vyzdvihli si lekárničky, vrecia a rukavice pre žiakov.

Po skončení  aktivít  vyučujúci priniesli na vyhodnotenie  a  na výstavku:

·        recepty nápojov, šalátov na plagátikoch (ochutnávka bola len pre účastníkov)

·        namaľované kamene

·        maľované tričká, tašky, textilné hračky

·        prútené a drevené výrobky

·        dokumentačný materiál (fotografické zábery)

 

Poznámky (pre budúci školský rok):

·        zabezpečiť pre žiakov, ktorí čistia brehy Kysuce dezinfekčný gél na ruky, aby si mohli očistiť ruky, keď desiatujú

·        aktivitu čistenie okolia prameňa v Bukove doplniť: ráno premietnuť deťom environmentálny film alebo dokument, aby bol program dostatočne naplnený,

·        zvážiť možnosť exkurzie do separačnej haly – triedenie odpadu,

·        využiť drevo zo zrezaných stromov, kríkov na úpravu školského areálu – napr. na vybudovanie lavičiek, oddychových zón pre žiakov, družinárov (bolo by možné využiť aj časti starého školského nábytku),

·        zapracovať do školského vzdelávacieho programu – starostlivosť o životné prostredie v školskom areáli

Medializácia priebehu Zeleného dňa a výsledkov aktivít ku Dňu Zeme p. uč. Masárová, Czán

Za organizáciu Zeleného dňa zodpovedala   p. uč. Svrčková

Vyhodnotenie spracovala Mgr. G. Svrčková