Práca špeciálneho pedagóga

 

Cieľom špeciálnopedagogického poradenstva je špeciálna výchovná podpora ako súčasť komplexnej rehabilitácie jednotlivcov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Špeciálna výchovná podpora je súhrn takých aktivít špeciálnopedagogického charakteru, ktoré sú v konečnom dôsledku zamerané na socializáciu jednotlivca so špeciálnymi výchovnými potrebami manifestovanými v procese vzdelávania, spôsobujú pozitívne zmeny v stave vychovanosti a vzdelanosti, tieto podnecujú alebo odstraňujú prípadné prekážky pri ich

dosahovaní.

 


Predmetom špeciálnopedagogického poradenstva je inštitucionalizované skúmanie (pedagogická diagnostika) a harmonizácia foriem a rozsahu uspokojovania potrieb dieťaťa zo strany rodiny, školy, sociálneho prostredia, ale aj seba samého v záujme dosiahnutia rovnováhy medzi špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a ich spoločensky akceptabilnou saturáciou.

Základnými kategóriami špeciálnopedagogického poradenstva sú špeciálnopedagogický jav (postihnutie, narušenie, viacnásobné postihnutie, ohrozenie, jednotlivec so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami) a špeciálnopedagogický proces. Špeciálnopedagogický proces predstavujú také zámerné a cieľavedomé aktivity, ktoré sú zamerané na dosiahnutie kvalitatívnych a kvantitatívnych zmien u jednotlivcov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v ich vychovanosti, vzdelanosti, kvalite života a pod. (špeciálna edukácia, reedukácia, pedagogická korekcia, špeciálnopedagogická rehabilitácia, intervencia, stimulácia, kompenzácia, socializácia ...).
Smerom k jednotlivcom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami špeciálnopedagogické poradenstvo realizuje depistáž, komplexnú špeciálnopedagogickú diagnostiku, komplexnú špeciálnopedagogickú rehabilitáciu a v spolupráci s príslušnými odborníkmi iných rezortov poradenskú a osvetovú činnosť orientovanú aj na rodinné a sociálne zázemie jednotlivcom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
Moja práca je zameraná, predovšetkým, na priamu prácu so žiakmi so špeciálno- pedagogickými potrebami. Ide o individuálnu prácu so žiakmi s vývinovými poruchami učenia / dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia, dyspraxia /, s poruchami koncentrácie pozornosti, hyperaktivitou a s deťmi s narušenou komunikačnou schopnosťou.


K prioritnými činnostiam školského špeciálneho pedagóga patrí:

Depistáž zameraná na včasné vyhľadávanie a evidenciu detí a mládeže so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Vykonávajú ju všetky CŠPP v rámci svojej pôsobnosti v spolupráci so školami, školskými zariadeniami, poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a inými inštitúciami.

Prevencia zameraná na predchádzanie, elimináciu, zmierňovanie vzniku negatívnych dôsledkov zdravotného postihnutia alebo narušenia a prevenciu sociálnopatologických javov jednotlivcov so ŠVVP. Vykonávajú ju všetky CŠPP v rámci svojej pôsobnosti v spolupráci s úradmi verejného zdravotníctva, poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, školami, školskými zariadeniami a inými inštitúciami.
Komplexná špeciálnopedagogická diagnostika zameraná na určovanie špeciálnopedagogickej diagnózy a špeciálnopedagogickej prognózy s následným definovaním potrieb a špeciálnopedagogických postupov. CŠPP ju budú vykonávať v spolupráci s rodinou, lekármi, psychológmi, liečebnými pedagógmi, sestrami, učiteľmi predškolských zariadení a škôl, so sociálnymi pracovníkmi, prípadne inými odborníkmi s cieľom vypracúvania návrhu na primeraný spôsob výchovy a vzdelávania jednotlivcov so ŠVVP.
Komplexná špeciálnopedagogická rehabilitácia – je výchovná a vzdelávacia činnosť, zameraná primárne na deti a mládež so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, sekundárne na ich rodinné a sociálne zázemie a zabezpečenie aktívnej účasti rodín na tomto procese.
Poradenská a osvetová činnosť
Spolupráca pri posudzovaní školskej zrelosti.
Spolupráca pri zabezpečovaní predškolskej prípravy detí s odkladom začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky,
Vyhľadávanie škôl a školských zariadení vhodných pre výchovu a vzdelávanie detí a mládeže so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
Zabezpečenie komplexnej špeciálnopedagogickej starostlivosti o integrované deti v systéme bežného školstva.
Poskytovanie potrebných informácií a spolupráce pri vypracovaní individuálnych výchovno-vzdelávacích programov.
Spoluprácu pri sledovaní, posudzovaní a prehodnocovaní vhodnosti zaškolenia, školského vývinu a úspešnosti.
Súčinnosť pri kariérovom poradenstve (v spolupráci s výchovným poradcom príslušnej školy).
Zabezpečenie poradenského servisu, prednášok odborníkmi s príslušnou odbornou spôsobilosťou a konzultácií pre rodičov a iné subjekty.
Poradenstvo školám, školským zariadeniam a učiteľom najmä pri individuálnych formách výchovy a vzdelávania detí a mládeže so ŠVVP.
Poradenskú činnosť v otázkach formovania partnerských vzťahov, výchovu k manželstvu a rodičovstvu detí a mládeže so ŠVVP (v spolupráci so zdravotníckmi pracovníkmi s príslušnou odbornou spôsobilosťou a výchovným poradcom príslušnej školy.
Spoluúčasť pri zaobstarávaní vhodných kompenzačných pomôcok, ktoré sú v starostlivosti poradne, na zabezpečovanie zácviku práce v ich používaní, prehodnocovanie účinnosti a vhodnosti ich používania.
Prípravu podkladov pre príslušné orgány na rozhodovanie o prijatí detí, žiakov so ŠVVP do materských škôl a základných škôl alebo do špeciálnych škôl.
Vypracúvanie písomných odporúčaní na rozhodnutie riaditeľa školy o prijatí dieťaťa, žiaka so ŠVVP do bežných škôl a školských zariadení s odporúčaním evidovať a vykazovať ho ako individuálne integrovaného.
Spolupráca v poradenstve v oblasti sociálnej pomoci.
Spoluprácu pri tvorbe a overovaní nových špeciálnopedagogických metód, postupov, programov.
Organizovanie seminárov a vedenie konzultácií pre pedagogických pracovníkov škôl a školských zariadení, prípravu informačných a metodických materiálov o činnosti a poskytovaných službách zariadení špeciálnopedagogického poradenstva s profesionálmi s príslušnou odbornou spôsobilosťou na výkon odborných, špecializovaných a certifikovaných zdravotníckych pracovných činností, osvetovú činnosť pre širokú verejnosť.
Vypracovávanie metodických materiálov a spoluprácu na tvorbe a overovaní špeciálnych pomôcok.
Zabezpečovanie odborného usmerňovania a ďalšieho vzdelávania (v rámci príslušnej pédie) pedagógov, ktorí vychovávajú a vzdelávajú individuálne integrované deti, žiakov a študentov so ŠVVP vrátane ďalšieho vzdelávania organizovaného v spolupráci s rezortom zdravotníctva.
Spoluprácu s rôznymi štátnymi a neštátnymi inštitúciami a organizáciami v oblasti zdravotníctva, školstva a sociálnej oblasti a so zariadeniami rezortu školstva.

V rámci uskutočňovania prioritných činností školský špeciálny pedagóg spolupracuje predovšetkým so zákonnými zástupcami detí, žiakov a študentov so ŠVVP, pedagógmi škôl a školských zariadení, ďalšími odbornými zamestnancami škôl a školských zariadení, zamestnancami pedagogicko-psychologických poradní, zdravotníckymi pracovníkmi, a to najmä s liečebnými pedagógmi, lekármi a sestrami, klinickými psychológmi, poradenskými psychológmi, s logopédmi a pod.


Moja špeciálnopedagogická činnosť na škole je zameraná na tieto hlavné oblasti:
 Práca so žiakmi
•    individuálne špeciálno-pedagogické cvičenia s individuálne začlenenými žiakmi, zamerané na problematickú oblasť dieťaťa, s cieľom zmierniť negatívny dopad vývinových porúch učenia a pomôcť žiakovi zlepšiť výsledky vo výchovnom - vzdelávacom procese
•    diagnostické sledovania detí s problémami v učení a v správaní počas vyučovania
•    orientačné špeciálno - pedagogické vyšetrenia detí s problémami v učení po návrhu vyučujúceho, príp. žiadosti rodiča
•    zabezpečovanie špeciálno-pedagogického servisu individuálne začleneným žiakom
Spolupráca s učiteľmi
•    konzultácie s vyučujúcimi, hľadanie vhodného spôsobu práce so žiakom, rozbor jeho práce a aktivity v učebnom procese
•    spolupráca s triednymi učiteľmi a ostatnými vyučujúcimi pri tvorbe individuálneho vzdelávacieho programu pre každého individuálne začleneného žiaka
•    riešenie novovzniknutých problémov žiakov vo vzdelávaní
•    spolupráca s výchovným poradcom
Spolupráca s rodičmi
•    individuálne konzultácie, rady a informácie rodičom individuálne začleneného dieťaťa
•    individuálne konzultácie a poradenstvo rodičom ostatných žiakov, u ktorých sa objavili problémy
•    spolupráca s rodičmi detí s vývinovými poruchami učenia pri tvorbe individuálneho vzdelávacieho programu
Spolupráca so špecializovanými zariadeniami
Školský špeciálny pedagóg podľa potreby spolupracuje s poradenskými inštitúciami, predovšetkým s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPP ) na Hubeného ul., Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva ( CŠPP)na Halkovej ul., ale aj s ostatnými poradenskými zariadeniami a školskými špeciálnymi pedagógmi ZŠ vrámci Bratislavy.

 

 

ŠPECIFICKÉ PORUCHY UČENIA:

Vstup dieťaťa do školy je jedným z veľmi dôležitých okamihov nielen pre dieťa, ale aj pre jeho rodičov. Dochádza k nárastu požiadaviek kladených na dieťa, ktoré samozrejme túži po úspechu a ocenení svojimi blízkymi. Nie vždy ale musí ísť všetko presne tak, ako si to predstavujeme a môžeme sa stretnúť s tým, že nástupom dieťaťa do školy sa nám objaví množstvo nových problémov.

 Jednou z možných dôvodov neúspechu dieťaťa môže byť práve niektorá zo špecifických porúch učenia, ktorá sa prejavuje najmä pri osvojovaní čítania, písania a počítania. Tieto poruchy zaraďujeme k tzv. vývinovým poruchám učenia. Vývinovým z toho dôvodu, že ide o poruchy, ktoré sa prejavia až na určitom stupni vývinu (napr. vstupom do školy). Preto sú najčastejšie diagnostikované v prvých ročníkoch základnej školy, keď rodič alebo učiteľ spozoruje, že dieťa nezvláda základné znalosti tak, ako by malo. Zaujímavosťou je, že takéto deti majú zväčša priemernú, často nadpriemernú inteligenciu. Deti s poruchami učenia si ťažko osvojujú učivo bežnými vyučovacími metódami, napriek dobrej mentálnej vybavenosti a dostatočne podnetnému rodinnému prostrediu. Tieto ťažkosti majú individuálny charakter a vznikajú na základe dysfunkcií centrálnej nervovej sústavy, nevyzretosti kognitívnych centier mozgu.


Špecifické poruchy učenia deťom sťažujú, resp. znemožňujú primerane reagovať, rozumieť pokynom, plniť bežné úlohy a v škole sledovať inštrukcie učiteľa, a to napriek normálnej inteligencii. Môžme sa stretnúť s ďalšími sprievodnými príznakmi, s emocionálne labilitou, charakteristickými prejavmi precitlivenosti, impulzivity, poruchami pozornosti, poruchami pamäti, poruchami orientácie v priestore a čase, poruchami rytmických schopností a pod.

 Základné rozdelenie špecifických porúch učenia:

DYSLEXIA - vývinová porucha čítania
DYSGRAFIA
- vývinová porucha písania
DYSORTOGRAFIA
- vývinová porucha pravopisu
DYSKALKÚLIA
- vývinová porucha matematických schopností
DYSPRAXIA

DYSMÚZIA

DYSPINXIA

Špecifické poruchy učenia môžu byť aj na báze porúch pozornosti, medzi ktoré patria:

  • ADHD - porucha pozornosti s hyperaktivitou
  • ADD - porucha pozornosti bez hyperaktivity
  • ODD - opozičné správanie
  • alternatívy ADHD (bez agresivity alebo s ňou)

Základné znaky porúch pozornosti sú impulzivita a hyperaktivita.

Ako postupovať v prípade, že má Vaše dieťa niektoré z týchto problémov?

Oslovte triedneho učiteľa Vášho dieťaťa, príp. priamo školského špeciálneho pedagóga . Na základe nimi vyplnenej prihlášky na odborné vyšetrenie Vám po dohodnutí konkrétneho termínu v Centre pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie zrealizujú psychologické a špeciálnopedagogické vyšetrenie. Diagnostickými metódami zistia, ktorú z týchto porúch Vaše dieťa má, resp. vylúčia ich prítomnosť. Na základe výsledkov odborných vyšetrení určia správny a najefektívnejší postup pre nápravu špecifických porúch učenia u dieťaťa. Odporučia Vám a škole, ako sa postupovať pri ďalšom vzdelávaní, poskytnú Vám potrebné rady, reedukačné materiály, ktoré využijete pri zlepšovaní parciálnych zručností Vášho dieťaťa.

Na základe tohoto vyšetrenia a diagnostiky škola príjme opatrenia pre VVP v spolupráci a s odporúčaniami školoského špeciálneho pedagoga.

Majte na pamäti, že včasné odhalenie prítomnosti špecifických porúch učenia, vytrvalá a pravidelná práca dieťaťa doma pri správnom odbornom vedení sú základným predpokladom úspechu pri náprave porúch učenia. Každý, čo i len malý úspech je preňho motiváciou a posilňuje jeho sebavedomie. V prípade, že sa dieťaťu neposkytne potrebná starostlivosť môžu poruchy učenia veľmi negatívne ovplyvniť život dieťaťa, jeho vzťah k učeniu ako takému, príp. mu úplne znemožnia jeho plynulé vzdelávanie. Mnohokrát sa v dôsledku opakovaného neúspechu v škole objavia problémy v správaní, čím sa situácia viac komplikuje.

 

Tento dokument si môžete stiahnoť TU: pdf skolsky-specialny-pedagog.pdf