Koordinátor prevencie sociálnopatologických javov: Mgr. Miriam Maslíková

Osobitné miesto v školách patrí koordinátorom prevencie – pedagógom, ktorí fundovane zastrešujú, koordinujú a usmerňujú aktivity v rámci prevencie. Pedagogicko-organizačné pokyny pre školy, školské zariadenia, orgány štátnej správy v školstve a územnej samosprávy  odporúčajú stanoviť v školách a školských zariadeniach funkciu koordinátora prevencie drogových závislostí a iných sociálno-patologických javov. Jeho úlohou bude v spolupráci s vedením školy vypracovať a realizovať preventívny program školy a spolupracovať s centrami výchovnej a psychologickej prevencie, pedagogicko-psychologickými poradňami a inými odbornými zariadeniami z rezortu zdravotníctva a sociálnych vecí.

 

Charakteristika a linky na rôzne stránky pre žiakov i rodičov

pdf charakteristika_a_linky_na_rozne_stranky_pre_ziakov_i_rodicov.pdf


Koordinátor prevencie sociálnopatologických javov: Mgr. Miriam Maslíková
pdf koordinator-prevencie-socialnopatologickych-javov.pdf

Metodické usmernenie č. 7/2006-R
k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách a školských 
zariadeniach
pdf usmernenie_c.7-r-2006.pdf

Smernica č. 36/2018
k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach
pdf smernica_c._362018-sikanovanie.pdf

Program prevencie a riešenia šikanovania, násilia, závislostí , diskriminácie a sociálno-patologických javov žiakov v škole
pdf program_prevencie_a_riesenia_sikanovania_2018.pdf