Informácie výchovného poradcu

 

Výchovný poradca: Mgr. Janka Koperová

 

Kontakt: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

               041/4334165

               041/4334166   

 

Konzultačný deň: utorok  9.45 – 13.30

V prípade potreby je možné dohodnúť si termín a hodinu individuálne.

 

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníkov základných škôl

1.      V školskom roku 2010/2011 sa uskutoční celoslovenské certifikačné testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (okrem žiakov s mentálnym postihnutím) pod názvom Testovanie 9-2012 dňa 14. marca 2012 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra.

2.     Za prípravu a metodické riadenie priebehu Testovania 9-2012 zodpovedá Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (ďalej len „NÚCEM“). Za organizačné zabezpečenie priebehu testovania zodpovedajú riaditelia škôl. Náhradný termín konania Testovania 9-2012 sa uskutoční dňa 27. marca 2012 (utorok).

 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE A POKYNY

!!! Pri takom správaní žiaka, ktorý svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov, pedagógov alebo iných účastníkov výchovy a vzdelávania v škole, alebo výrazne narúša výchovno-vzdelávací proces, využívať postup podľa § 58 ods. 3 školského zákona.

O týchto opatreniach vo výchove na začiatku školského roka oboznámia triedni učitelia zákonných zástupcov žiakov základných  škôl.

 

 

PRIHLÁŠKY na SŠ– vyplňuje a kompletizuje výchovný poradca ZŠ:

Žiak si môže podať 2 prihlášky + 1 na talentovú t.j. na štúdium, ktoré vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností, talentu.

Môžu sa podať aj obe prihlášky na jednu školu, ale na rôzne odbory.

Obe prihlášky sú rovnocenné.

Na prihláškach majú žiaci uvedený:

- prospech z konca 6., 7., 8. ročníka a 1.,polroka 9. ročníka,

- úspešnosť v % po napísaní Testovania 9,

- úspešnosť v predmetových olympiádach a súťažiach min. v okresnom kole – musia byť dokladované potvrdením organizátora súťaže.

Na prihláške je uvedený aj termín prijímacích skúšok.

ZÁPISNÝ  LÍSTOK na SŠ  – vystavuje výchovný poradca ZŠ.

Slúži na zápis žiaka po prijatí na SŠ, čím sa uzatvára prijímacie konanie.

 Zápisný lístok vydáva ZŠ každému prijatému žiakovi len jeden !

Zákonný zástupca môže zapísať svoje dieťa na vybranú školu.

V prípade, že mu ponúkne prijatie aj iná škola, môže zápis zrušiť, vybrať zápisný lístok a preniesť ho na inú školu.

Zrušením zápisu a vybratím zápisného lístka končí možnosť štúdia na tejto škole.