Harmonogram prijímacieho pokračovania

Harmonogram zberu informácií k prijímaniu uchádzačov so základným vzdelaním na denné štúdium stredných škôl pre školský rok 2015/2016. V súlade so Zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov z 22. mája 2008.

 

Dokumenty na stiahnutie TU (Na stránke v spodnej časti.)

Gestor

Úloha

Termín

ZŠ naplní cez program PROFORIENT dáta žiakov – vstupné doklady – a export z programu zašle do príslušného ŠVS

do 11.7.2014

OŠ, ZR

Rozhodne o návrhu počtu tried prvého ročníka osemročných gymnázií pre nasledujúce prijímacie konanie.

do 15.9.2014

Rozhodne o návrhu počtu tried prvého ročníka pre nasledujúce prijímacie konanie pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti.

do 30.9.2014

SK

Rozhodne o návrhu počtu tried prvého ročníka pre nasledujúce prijímacie konanie pre školy v územnej pôsobnosti.

do 31.10.2014

Zber podkladov pre Testovanie 9 - 2015

10.11. - 30.11.2014

ŠVS

Uskutočnia zber plánov zo SŠ aj s možnosťou štúdia pre integrovaných žiakov na jednotlivé odbory.

do 14.11.2014

ŠVS

Zabezpečia výmenu databáz žiakov. Štatistiky záujmu o štúdium na SŠ sú aktualizované on-line a zverejňované na web stránke ŠVS rovnako ako i číselníky do Proforientu.

18.11.2014

ŠVS

Po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov do príslušných CPPPaP.

do 19.11.2014

Importuje do Proforientu anonymnú databázu pre simuláciu poradia – z internetu.

od 19.11.2014

Doručia zber nových informácií do príslušných ŠVS – export z Proforientu.

5.12.2014

ŠVS

Zabezpečia výmenu databáz žiakov a následne zverejnia štatistiky a sprístupnia aktuálne číselníky na webe.

11.12.2014

ŠVS

Po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov pre Proforient do príslušných CPPPaP.

12.12.2014

Importuje do Proforientu anonymnú databázu pre simuláciu poradia – z internetu.

od 12.12.2014

SŠ tal.

Riaditeľ zverejní kritériá prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu. Súčasne zašle SŠ tieto kritériá v elektronickej podobe vo formáte PDF do príslušného ŠVS, kde sa tieto kritériá zverejnia aj na web stránkach ŠVS za celé Slovensko.

do 1.2.2015

ZZ

Zák. zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.

do 20.2.2015

Zašlú export informácií z Proforientu do ŠVS – polročné známky, talentové školy.

do 27.2.2015

Zašle export z Proforientu – spracovanie pre osemročné gymnáziá - talentové.

do 27.2.2015

Odošle prihlášky na stredné školy na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.

do 28.2.2015

ŠVS

Zabezpečia výmenu databáz žiakov a následne zverejnia štatistiky a sprístupnia aktuálne číselníky na webe.

4.3.2015

Importuje do Proforientu anonymnú databázu pre simuláciu poradia – z internetu.

od 5.3.2015

ŠVS

Po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov pre Proforient do CPPPaP.

do 5.3.2015

SŠ tal.

Od ŠVS si môžu vyžiadať elektronicky podľa rodných čísel informácie o prihlásených žiakoch – prostredníctvom programu PS.

od 5.3.2015

SŠ tal.

Talentové skúšky.

25.3. - 15.4.2015

Zverejní kritériá na netalentové odbory. Súčasne zašle SŠ tieto kritériá v elektronickej podobe vo formáte PDF do príslušného ŠVS, kde sa tieto kritériá zverejnia aj na web stránkach ŠVS za celé Slovensko.

do 31.3.2015

Zašle export z Proforientu – spracovanie pre osemročné gymnáziá

do 10.4.2015

ZZ

Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory (okrem odborov, na ktoré sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu).

do 10.4.2015

Zašlú export informácií - stav podľa prihlášok na SŠ z Proforientu do ŠVS.

do 10.4.2015

ŠVS

Zabezpečia výmenu databáz žiakov a následne zverejnia štatistiky a sprístupnia aktuálne číselníky na webe.

do 15.4.2015

Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ.

15.4.2015

Importuje do Proforientu anonymnú databázu pre simuláciu poradia – z internetu.

od 16.4.2015

ŠVS

Po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov pre Proforient do CPPPaP.

do 17.4.2015

Riaditeľ zašle prihlášky žiakov na SŠ vrátane osemročných gymnázií.

do 20.4.2015

Vyžiadajú si od ŠVS elektronicky informácie o prihlásených žiakoch – prostredníctvom programu PS po zaslaní rodných čísel. Po dodaní výsledkov T9 z NÚCEMu do ŠVS je možné opakovane vyžiadať informácie o prihlásených žiakoch aj s výsledkami T9.

od 20.4.2015

Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ - náhradný termín.

21.4.2015

SŠ tal.

Oznámia ŠVS výsledky talentových skúšok deň po zápise.

do 24.4.2015

OŠ, SK

Odvolacie konanie po talentových skúškach.

od 28.4.2015

ŠVS

Zabezpečia výmenu databáz žiakov a následne zverejnia štatistiky a sprístupnia aktuálne číselníky na webe.

29.4.2015

Importuje do Proforientu anonymnú databázu pre simuláciu poradia – z internetu.

od 30.4.2015

ŠVS

Po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov pre Proforient do CPPPaP.

do 30.4.2015

ŠVS

Oznámi základným školám možnosť získania výsledkov T9 z internetu. Na požiadanie ZŠ odovzdá výsledky Testovania 9 v elektronickej podobe do ZŠ vo svojej pôsobnosti pre program Proforient.

od 4.5.2015

Vyžiadajú si od ŠVS elektronicky informácie o prihlásených žiakoch vrátane výsledkov T9 prostredníctvom programu PS po zaslaní rodných čísel.

od 4.5.2015

1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)

11.5.2015

1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)

14.5.2015

OŠ, SK

Odvolacie konanie po 1. kole prijímacích skúšok.

od 15.5.2015

ŠVS

ŠVS sprostredkuje zverejňovanie voľných miest a informácie o konaní 2. kola PS pre všetky školy SR na webe www.svs.edu.sk/miesta.

od 15.5.2015

Zašlú do ŠVS výsledky prijímacích skúšok – zapísaných žiakov. Na portáli webu ŠVS zadajú informácie o konaní resp. nekonaní 2. kola prijímacích skúšok a voľné miesta.

do 31.5.2015

ŠVS

Spracujú výsledky 1. kola prijímacích skúšok.

do 3.6.2015

ŠVS

Zabezpečia výmenu databáz žiakov a následne zverejnia štatistiky a sprístupnia aktuálne číselníky na webe.

3.6.2015

ŠVS

Po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov pre Proforient cez CPPPaP vo svojej pôsobnosti.

od 3.6.2015

Oznámia do ŠVS prijatia v autoremedúre a iné zmeny.

do 4.6.2015

ŠVS

Spracujú výsledky odvolania.

do 4.6.2015

Zverejní konanie druhého kola

do 6.6.2015

ŠVS

Zabezpečia výmenu databáz žiakov a následne zverejnia štatistiky a sprístupnia aktuálne číselníky na webe.

10.6.2015

2. kolo prijímacích skúšok.

16.6.2015

OŠ, SK

Odvolacie konanie po 2. kole prijímacích skúšok.

od 17.6.2015

Zašlú ŠVS výsledky 2. kola prijímacích skúšok po zápise.

do 26.6.2015

ŠVS

Spracovanie výsledkov 2. kola prijímacích skúšok.

do 26.6.2015

ŠVS

Spracuje výsledky odvolania.

do 6.7.2015

ŠVS

Zabezpečia výmenu databáz žiakov, zverejnia štatistiky a sprístupnia aktuálne číselníky na webe.

7.7.2015

ŠVS

Po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov pre Proforient cez CPPPaP vo svojej pôsobnosti.

od 7.7.2015

 

 

PS

prijímacie skúšky

Stredná škola

SŠ tal.

SŠ s odbormi, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania.

ŠVS

Školské výpočtové strediská

Odbor školstva Okresného úradu v sídle kraja

SK

Samosprávny kraj

ZZ

Zákonný zástupca žiaka

NÚCEM

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania

Základná škola

ZR

Zriaďovateľ

CPPPaP

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

 

Dokumenty na stiahnutie TU (Na stránke v spodnej časti.)