Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa

Mesto Čadca

Námestie slobody 30, 022 01 Čadca

v zmysle ust. § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov


v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy

ul. Rázusova 2260, 022 01 Čadca

 

Kvalifikačné predpoklady a osobitný kvalifikačný predpoklad:

 kvalifikačné predpoklady pre príslušný druh a typ školy v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o

pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v

znení neskorších predpisov,

 najmenej päť rokov pedagogickej praxe ku dňu uskutočnenia výberového konania v zmysle ust. § 3 ods. 5

zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 prvá atestácia podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných

zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Iné kritéria a požiadavky:

 ovládanie štátneho jazyka,

 znalosť legislatívy v oblasti školstva, pracovnoprávnych vzťahov a ekonomických vzťahov,

 bezúhonnosť podľa ust. § 15 zákona č.138/2019Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných

zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

 zdravotná spôsobilosť,

 práca s počítačom ( internet, word, excel),

 riadiace a organizačné schopnosti,

 spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.

Doklady požadované k prihláške na výberové konanie:

 písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,

 overené kópie dokladov o absolvovanom požadovanom stupni vzdelania pre daný druh školy,

 profesijný štrukturovaný životopis,

 potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej praxe,

 písomne spracovaný návrh koncepcie rozvoja školy,

 súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018

Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

 lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho

pedagogického zamestnanca,

 čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti.

Základná zložka mzdy:

platová trieda č. 8 podľa prílohy č. 4 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri

výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov, finálna úroveň mzdy závisí od dĺžky započítateľnej odbornej praxe a príplatku za riadenie.

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní

Písomnú žiadosť a potrebné doklady do výberového konania je potrebné doručiť do 18. 11. 2019

do 12.00 hod. na adresu: Mestský úrad Čadca - oddelenie školstva, kultúry, mládeže a športu,

Námestie slobody 30, 022 01 Čadca. Obálku označte heslom „VK – riaditeľ ZŠ ul. Rázusova 2260,

Čadca - neotvárať“ s uvedením odosielateľa a adresy.

Termín a miesto výberového konania prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované

predpoklady, oznámi rada školy najmenej 7 dní pred jeho konaním.

Ďalšie informácie: Mestský úrad Čadca, Námestie slobody 30, 022 01 Čadca, 041/4302277

V Čadci, 24. októbra 2019

Ing. Milan Gura

primátor mestaOriginál dokumentu na stiahnutie (2. strana):
pdf vyhlasenie_vyber._konania_2019.pdf