Harmonogram prijímacieho pokračovania

Dokument na stiahnutie: pdf harmonogram-9r.pdf

 

Harmonogram zberu informácií k prijímaniu uchádzačov so základným vzdelaním na denné štúdium stredných škôl pre školský rok 2017/2018. V súlade so Zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov z 22. mája 2008.

 

Gestor

Úloha

Termín

 

ZŠ naplní cez program PROFORIENT dáta žiakov – vstupné doklady – a export z programu zašle do príslušného ŠVS.

do 9.7.2018

 

OŠ, ZR

Rozhodne o návrhu počtu tried prvého ročníka osemročných gymnázií pre nasledujúce prijímacie konanie.

do 15.9.2018

 

Zber podkladov pre Testovanie 5 – 2018

17.9. - 28.9.2018

 

Rozhodne o návrhu počtu tried prvého ročníka pre nasledujúce prijímacie konanie pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti.

do 30.9.2018

 

SK

Rozhodne o návrhu počtu tried prvého ročníka pre nasledujúce prijímacie konanie pre školy v územnej pôsobnosti.

do 31.10.2018

 

Zber podkladov pre Testovanie 9 - 2019

12.11. - 30.11.2018

 

ŠVS

Uskutočnia zber plánov zo SŠ aj s možnosťou štúdia pre integrovaných žiakov na jednotlivé odbory.

do 15.11.2018

 

ŠVS

Zabezpečia výmenu databáz žiakov. Štatistiky záujmu o štúdium na SŠ sú aktualizované on-line a zverejňované na web stránke ŠVS rovnako ako i číselníky do Proforientu.

20.11.2018

 

ŠVS

Po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov do príslušných CPPPaP.

do 21.11.2018

 

Celoslovenské testovanie žiakov piatych ročníkov ZŠ.

21.11.2018

 

Importuje do Proforientu anonymnú databázu pre simuláciu poradia – z internetu

od 21.11.2018

 

Doručia zber nových informácií do príslušných ŠVS – export z Proforientu.

6.12.2018

 

ŠVS

Zabezpečia výmenu databáz žiakov a následne zverejnia štatistiky a sprístupnia aktuálne číselníky na webe.

10.12.2018

 

ŠVS

Po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov pre Proforient do príslušných CPPPaP.

10.12.2018

 

Importuje do Proforientu anonymnú databázu pre simuláciu poradia – z internetu.

od 11.12.2018

 

SŠ tal.

Riaditeľ zverejní kritériá prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu. Súčasne zašle SŠ tieto kritériá v elektronickej podobe vo formáte PDF do príslušného ŠVS, kde sa tieto kritériá zverejnia aj na web stránkach ŠVS za celé Slovensko.

do 1.2.2019

 

ZZ

Zák. zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.

do 20.2.2019

 

Zašlú export informácií z Proforientu do ŠVS – polročné známky všetkých žiakov, talentové školy.

do 22.2.2019

 

Zašle export z Proforientu – spracovanie pre osemročné gymnáziá - talentové.

do 22.2.2019

 

Odošle prihlášky na stredné školy na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.

do 28.2.2019

 

ŠVS

Zabezpečia výmenu databáz žiakov a následne zverejnia štatistiky a sprístupnia aktuálne číselníky na webe.

4.3.2019

 

Importuje do Proforientu anonymnú databázu pre simuláciu poradia – z internetu.

od 6.3.2019

 

ŠVS

Po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov pre Proforient do CPPPaP.

do 6.3.2019

 

SŠ tal.

Od ŠVS si môžu vyžiadať elektronicky podľa rodných čísel informácie o prihlásených žiakoch – prostredníctvom programu PS.

od 6.3.2019

 

SŠ tal.

Talentové skúšky.

25.3. - 12.4.2019

 

Zverejní kritériá na netalentové odbory. Súčasne zašle SŠ tieto kritériá v elektronickej podobe vo formáte PDF do príslušného ŠVS, kde sa tieto kritériá zverejnia aj na web stránkach ŠVS za celé Slovensko.

do 31.3.2019

 

Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ.

3.4.2019 a 4.4.2019

 

ZZ

Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory (okrem odborov, na ktoré sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu).

do 10.4.2019

 

Zašle export z Proforientu – spracovanie pre osemročné gymnáziá

do 11.4.2019

 

Zašlú export informácií - stav podľa prihlášok na SŠ z Proforientu do ŠVS.

do 11.4.2019

 

OŠ, SK

Odvolacie konanie po talentových skúškach.

po talentovej skúške

 

ŠVS

Zabezpečia výmenu databáz žiakov a následne zverejnia štatistiky a sprístupnia aktuálne číselníky na webe.

12.4.2019

 

Importuje do Proforientu anonymnú databázu pre simuláciu poradia – z internetu.

od 15.4.2019

 

Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ - náhradný termín.

16.4.2019 a 17.4.2019

 

ŠVS

Po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov pre Proforient do CPPPaP.

do 17.4.2019

 

Riaditeľ zašle prihlášky žiakov na SŠ vrátane osemročných gymnázií.

do 20.4.2019

 

Vyžiadajú si od ŠVS elektronicky informácie o prihlásených žiakoch – prostredníctvom programu PS po zaslaní rodných čísel. Po dodaní výsledkov T9 z NÚCEMu do ŠVS je možné opakovane vyžiadať informácie o prihlásených žiakoch aj s výsledkami T9.

od 23.4.2019

 

SŠ tal.

Oznámia ŠVS výsledky talentových skúšok deň po zápise.

do 26.4.2019

 

ŠVS

Zabezpečia výmenu databáz žiakov a následne zverejnia štatistiky a sprístupnia aktuálne číselníky na webe.

29.4.2019

 

Importuje do Proforientu anonymnú databázu pre simuláciu poradia – z internetu.

od 2.5.2019

 

ŠVS

Po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov pre Proforient do CPPPaP.

do 2.5.2019

 

ŠVS

Oznámi základným školám možnosť získania výsledkov T9 z internetu. Na požiadanie ZŠ odovzdá výsledky Testovania 9 v elektronickej podobe do ZŠ vo svojej pôsobnosti pre program Proforient.

po dodaní výsledkov T9

 

Vyžiadajú si od ŠVS elektronicky informácie o prihlásených žiakoch vrátane výsledkov T9 prostredníctvom programu PS po zaslaní rodných čísel. SŠ, ktoré nepoužívajú program PS, si stiahnu výsledky zo stránky testovanie.iedu.sk

po dodaní výsledkov T9

 

1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)

 

13.5.2019

 

1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)

16.5.2019

 

ŠVS

ŠVS sprostredkuje zverejňovanie voľných miest a informácie o konaní 2. kola PS pre všetky školy SR na webe www.svs.edu.sk/miesta.

od 22.5.2019

 

OŠ, SK

Odvolacie konanie po 1. kole prijímacích skúšok.

od 23.5.2019

 

Zašlú do ŠVS výsledky prijímacích skúšok – zapísaných žiakov. Na portáli webu ŠVS zadajú informácie o konaní resp. nekonaní 2. kola prijímacích skúšok a voľné miesta.

do 31.5.2019

 

ŠVS

Spracujú výsledky 1. kola prijímacích skúšok.

do 4.6.2019

 

Oznámia do ŠVS prijatia v autoremedúre a iné zmeny.

do 4.6.2019

 

ŠVS

Spracujú výsledky odvolania.

do 5.6.2019

 

Zverejní konanie druhého kola

do 6.6.2019

 

ŠVS

Zabezpečia výmenu databáz žiakov a následne zverejnia štatistiky a sprístupnia aktuálne číselníky na webe.

7.6.2019

 

ŠVS

Po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov pre Proforient cez CPPPaP vo svojej pôsobnosti.

od 12.6.2019

 

2. kolo prijímacích skúšok.

18.6.2019

 

OŠ, SK

Odvolacie konanie po 2. kole prijímacích skúšok.

od 25.6.2019

 

Zašlú ŠVS výsledky 2. kola prijímacích skúšok po zápise.

do 28.6.2019

 

ŠVS

Spracovanie výsledkov 2. kola prijímacích skúšok.

do 28.6.2019

 

ŠVS

Spracuje výsledky odvolania.

do 4.7.2019

 

ŠVS

Zabezpečia výmenu databáz žiakov, zverejnia štatistiky a sprístupnia aktuálne číselníky na webe.

9.7.2019

 

ŠVS

Po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov pre Proforient cez CPPPaP vo svojej pôsobnosti (na vyžiadanie).

od 9.7.2019

 

ZŠ naplní cez program PROFORIENT dáta žiakov – vstupné doklady – a export z programu zašle do príslušného ŠVS

do 9.7.2019

         

PS

prijímacie skúšky

 

Stredná škola

 

SŠ tal.

SŠ s odbormi, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania.

 

ŠVS

Školské výpočtové strediská

 

Odbor školstva Okresného úradu v sídle kraja

 

SK

Samosprávny kraj

 

ZZ

Zákonný zástupca žiaka

 

NÚCEM

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania

 

Základná škola

 

ZR

Zriaďovateľ

 

CPPPaP

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

 

termín

zákonom stanovený termín