HARMONOGRAM zberu informácií k prijímaniu

uchádzačov so základným vzdelaním na denné štúdium stredných škôl pre školský rok 2019/2020.

V súlade so Zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov z 22. mája 2008.

 

 

Gestor

Úloha

Termín

ZŠ naplní cez program PROFORIENT dáta žiakov – vstupné doklady – a export z programu zašle do príslušného ŠVS

do 9.7.2019

Zber podkladov pre Testovanie 5 – 2019

16.9. - 30.9.2019

Rozhodne o návrhu počtu tried prvého ročníka pre nasledujúce prijímacie konanie pre školy so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a v študijných odboroch, v ktorých sa výchova a vzdelávanie uskutočňuje v cudzom jazyku na základe medzinárodnej dohody

do 30.9.2019

Zber podkladov pre Testovanie 9 - 2020

11.11. - 29.11.2019

ŠVS

Zabezpečia výmenu databáz žiakov. Štatistiky záujmu o štúdium na SŠ sú aktualizované on-line a zverejňované na web stránke ŠVS rovnako ako i číselníky do Proforientu.

19.11.2019

ŠVS

Po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov do príslušných CPPPaP.

do 20.11.2019

Celoslovenské testovanie žiakov piatych ročníkov ZŠ.

20.11.2019

Importuje do Proforientu anonymnú databázu pre simuláciu poradia – z internetu

od 20.11.2019

SK

Samosprávny kraj zverejní určený počet žiakov prvého ročníka stredných škôl na svojom webom sídle.

do 30.11.2019

MŠVVaŠ

Zverejní rozpis počtu žiakov prvého ročníka osemročných gymnázií pre nasledujúce prijímacie konanie na svojom webovom sídle.

do 30.11.2019

ŠVS

Uskutočnia zber plánov zo SŠ aj s možnosťou štúdia pre integrovaných žiakov na jednotlivé odbory.

do 13.12.2019

ŠVS

Distribúcia výsledkov T5 na ZŠ

do 20.12.2019

Doručia zber nových informácií do príslušných ŠVS – export z Proforientu.

15.1.2020

ŠVS

Zabezpečia výmenu databáz žiakov a následne zverejnia štatistiky a sprístupnia aktuálne číselníky na webe.

18.1.2020

ŠVS

Po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov pre Proforient do príslušných CPPPaP.

18.1.2020

Importuje do Proforientu anonymnú databázu pre simuláciu poradia – z internetu.

od 19.1.2020

SŠ tal.

Riaditeľ zverejní kritériá prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu. Súčasne zašle SŠ tieto kritériá v elektronickej podobe vo formáte PDF do príslušného ŠVS, kde sa tieto kritériá zverejnia aj na web stránkach ŠVS za celé Slovensko.

do 1.2.2020

ZZ

Zák. zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.

do 20.2.2020

Zašlú export informácií z Proforientu do ŠVS – polročné známky všetkých žiakov, talentové školy.

do 21.2.2020

Zašle export z Proforientu – spracovanie pre osemročné gymnáziá - talentové.

do 21.2.2020

Odošle prihlášky na stredné školy na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.

do 28.2.2020

ŠVS

Zabezpečia výmenu databáz žiakov a následne zverejnia štatistiky a sprístupnia aktuálne číselníky na webe.

4.3.2020

Importuje do Proforientu anonymnú databázu pre simuláciu poradia – z internetu.

od 6.3.2020

ŠVS

Po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov pre Proforient do CPPPaP.

do 6.3.2020

SŠ tal.

Od ŠVS si môžu vyžiadať elektronicky podľa rodných čísel informácie o prihlásených žiakoch – prostredníctvom programu PS.

od 6.3.2020

SŠ tal.

Talentové skúšky.

15.3. - 30.4.2020

Zverejní kritériá na netalentové odbory. Súčasne zašle SŠ tieto kritériá v elektronickej podobe vo formáte PDF do príslušného ŠVS, kde sa tieto kritériá zverejnia aj na web stránkach ŠVS za celé Slovensko.

do 31.3.2020

Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ.

1.4.2020 a 2.4.2020

ZZ

Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory (okrem odborov, na ktoré sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu).

do 10.4.2020

Zašle export z Proforientu – spracovanie pre osemročné gymnáziá

do 10.4.2020

Zašlú export informácií - stav podľa prihlášok na SŠ z Proforientu do ŠVS.

do 10.4.2020

ŠVS

Zabezpečia výmenu databáz žiakov a následne zverejnia štatistiky a sprístupnia aktuálne číselníky na webe.

14.4.2020

OŠ, SK

Odvolacie konanie po talentových skúškach.

po talentovej skúške

Importuje do Proforientu anonymnú databázu pre simuláciu poradia – z internetu.

od 15.4.2020

Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ - náhradný termín.

15.4.2020 a 16.4.2020

ŠVS

Po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov pre Proforient do CPPPaP.

do 17.4.2020

Riaditeľ zašle prihlášky žiakov na SŠ vrátane osemročných gymnázií.

do 20.4.2020

Vyžiadajú si od ŠVS elektronicky informácie o prihlásených žiakoch – prostredníctvom programu PS po zaslaní rodných čísel. Po dodaní výsledkov T9 z NÚCEMu do ŠVS je možné opakovane vyžiadať informácie o prihlásených žiakoch aj s výsledkami T9.

od 23.4.2020

SŠ tal.

Oznámia ŠVS výsledky talentových skúšok deň po zápise.

do 30.4.2020

ŠVS

Zabezpečia výmenu databáz žiakov a následne zverejnia štatistiky a sprístupnia aktuálne číselníky na webe.

30.4.2020

ŠVS

Distribúcia výsledkov T9 na ZŠ a SŠ

od 30.4.2020

ŠVS

Oznámi základným školám možnosť získania výsledkov T9 z internetu. Na požiadanie ZŠ odovzdá výsledky Testovania 9 v elektronickej podobe do ZŠ vo svojej pôsobnosti pre program Proforient.

od 30.4.2020

Vyžiadajú si od ŠVS elektronicky informácie o prihlásených žiakoch vrátane výsledkov T9 prostredníctvom programu PS po zaslaní rodných čísel. SŠ, ktoré nepoužívajú program PS, si stiahnu výsledky zo stránky testovanie.iedu.sk

od 30.4.2020

Importuje do Proforientu anonymnú databázu pre simuláciu poradia – z internetu.

od 4.5.2020

ŠVS

Po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov pre Proforient do CPPPaP.

do 4.5.2020

1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)

11.5.2020

1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)

14.5.2020

ŠVS

ŠVS sprostredkuje zverejňovanie voľných miest a informácie o konaní 2. kola PS pre všetky školy SR na webe www.svs.edu.sk/miesta.

od 22.5.2020

OŠ, SK

Odvolacie konanie po 1. kole prijímacích skúšok.

od 25.5.2020

Zašlú do ŠVS výsledky prijímacích skúšok – zapísaných žiakov ako export z programu PS. Na portáli webu ŠVS zadajú informácie o konaní resp. nekonaní 2. kola prijímacích skúšok a voľné miesta.

do 29.5.2020

Zber záujmu žiakov štvrtých ročníkov o štúdium na gymnáziách s osemročným vzdelávacím programom

1.6. - 12.6.2020

ŠVS

Spracujú výsledky 1. kola prijímacích skúšok.

do 4.6.2020

Oznámia do ŠVS prijatia v autoremedúre a iné zmeny.

do 4.6.2020

ŠVS

Spracujú výsledky odvolania.

do 5.6.2020

Zverejní konanie druhého kola

do 6.6.2020

ŠVS

Zabezpečia výmenu databáz žiakov a následne zverejnia štatistiky a sprístupnia aktuálne číselníky na webe.

8.6.2020

ŠVS

Po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov pre Proforient cez CPPPaP vo svojej pôsobnosti.

od 10.6.2020

2. kolo prijímacích skúšok.

16.6.2020

OŠ, SK

Odvolacie konanie po 2. kole prijímacích skúšok.

od 25.6.2020

Zašlú ŠVS výsledky 2. kola prijímacích skúšok po zápise.

do 29.6.2020

ŠVS

Spracovanie výsledkov 2. kola prijímacích skúšok.

do 29.6.2020

ŠVS

Spracuje výsledky odvolania.

do 6.7.2020

ŠVS

Zabezpečia výmenu databáz žiakov, zverejnia štatistiky a sprístupnia aktuálne číselníky na webe.

9.7.2020

ŠVS

Po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov pre Proforient cez CPPPaP vo svojej pôsobnosti (na vyžiadanie).

od 9.7.2020

ZŠ naplní cez program PROFORIENT dáta žiakov – vstupné doklady – a export z programu zašle do príslušného ŠVS.

do 9.7.2020

       

PS

prijímacie skúšky

Stredná škola

SŠ tal.

SŠ s odbormi, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania.

ŠVS

Školské výpočtové strediská

Odbor školstva Okresného úradu v sídle kraja

SK

Samosprávny kraj

ZZ

Zákonný zástupca žiaka

NÚCEM

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania

Základná škola

ZR

Zriaďovateľ

CPPPaP

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

termín

zákonom stanovený termínCelý dokument na stiehnutie: pdf harmonogram-2019.pdf