Predmetové komisie

papier-ceruzaPredmetové komisie sú metodickým orgánom riaditeľa školy a plnia funkciu pomocného výchovno - vzdelávacieho orgánu školy. Hlavné ciele spočívajú v uplatňovanií pedagogicko - organizačných pokynov MŠ SR a usmerňovaní výchovno-vzdelávacích aktivít na príslušný školský rok. Zabezpečujú ich rozpracovanie do konkrétnych úloh.    

 

 

 

Predmetové komisie

 

Vedúci PK

 

Plán zasadnutí komisie


Sj

Mgr. Pišková

September, Február, Apríl, Máj

Cudzie jazyky

Mgr. Masná

September, November,  Február, Máj

M,Inf

Mgr. Čimborová

September, November,  Február, Máj

F,Ch,B

Mgr. Svrčková

September, Január, Apríl, Jún

Ov,Ev,Nv,D,G

Mgr. Masárová,

Mgr. Pijáková

September, November, Február, Marec

Tchv, technika a tvorba životného prostredia

Mgr. Mackovčáková

September, November, Február, Máj

Vv, Hv

Mgr. Marjaková

September, November,

Február, Máj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodické združenie

papier-ceruzaMetodické združenie je metodický a poradný orgán riaditeľa, ktorý sa zaoberá výchovno - vzdelávacími potrebami. Ciele, úlohy, prostriedky, metódy a formy práce MZ vyplývajú z aktuálnych a perspektívnych potrieb školy. Podieľa sa na zvyšovaní metodickej úrovne vyučovania, rozvíja pedagogickú tvorivosť, pomáha zjednocovať kritériá hodnotenia a preverovania vedomostí žiakov.

 

Metodické združenie

Vedúci MZ

Plán zasadnutí združenia


I. ročník

Mgr. Šutiaková

September, November, Február, Apríl

II. ročník

Mgr. Dejčíková

September, November, Február, Apríl

III. ročník

Mgr. Štrbová

September, November, Február, Máj

IV. ročník

Mgr. Jurištová

September, November, Február, Máj

ŠKD

Mgr. Čenková

September, Október, Február, Máj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rada školy

Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy miestnej samosprávy a záujmy rodičov, pedagogických zamestnancov a ďalších zamestnancov školy a žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy.

Čítať celý článok...
 

Pedagogická rada

Pedagogická rada je iniciatívny, výchovný a kontrolný orgán riaditeľa školy, je poradný orgán, jej členmi sú všetci pedagogickí zamestnanci, schádza sa podľa plánu /1x za štvrťrok/.

 

Vyjadruje sa ku všetkým úlohám školy a rozhodnutiam riaditeľa školy, k ŠVP, k organizácii, plánu práce, klasifikácii a hodnoteniu žiakov, komisionálnym a opravným skúškam, pochvalám a pokarhaniam, k zníženiu známky, k vnútornému poriadku školy, k zásadným otázkam výchovy a vzdelávania, k variantu učebného plánu, spôsobu hodnotenia, preradeniu žiaka, hodnoteniu výchovno-vzdelávacích výsledkov. Schvaľuje organizačný, pracovný a vnútorný poriadok školy ako i ďalšie poriadky a nariadenia školy.