Výbor ZRPŠ

Výbor  ZRPŠ je poradným orgánom, ktorý vyjadruje záujmy rodičov žiakov školy, pomáha riešiť problémy školy a schvaľuje využitie finančných prostriedkov rodičovskej rady /financovanie nákladov na účasť žiakov v rôznych súťažiach, zakupovanie kníh do školskej knižnice, učebných pomôcok a materiálu na jednotlivé vyučovacie predmety, odmien pre žiakov na konci školského roku /.

RZ pri ZŠ je zaregistrované ako príjemca 2% zo zaplatených daní . Zo získaných finančných prostriedkov  prispelo na kúpu jazykovej učebne, inovatívnych učebných pomôcok.

Ďalej sa podieľa na financovaní nákladov na niektoré spoločné akcie školy pre žiakov, ako sú napr. :   

  •       filmové a divadelné predstavenia
  •       lyžiarsky výcvik
  •       plavecký výcvik
  •       aktivity v projekte Comenius/cezhraničná spolupráca škôl – Česko, Poľsko
  •       aktivity v projekte „Eurokurzy lyžovania a snowbordingu- spolupráca s ČR
  •       aktivity s družobnou školou v Zywci

Zloženie výboru pre šk. rok 2016/2017


Ing.Adriana Čierňavová - predseda
Katarína Jurišová - člen

Mgr. Ľubomíra Minarovičová- člen

Ing. Martina Mikolášová - člen

JuDr. Celestín Stehura - člen