Erasmus+ 2019-2020

Bojujeme proti stresu

t-bpsStres je psychický stav, ktorý negatívne pôsobí na ľudskú psychiku. Nevyhnú sa mu ani deti, ak požiadavky, ktoré sú na ne kladené, nie sú rodičmi a školou koordinované.

Vzhľadom na to, že v 5. ročníku žiaci v našom školskom systéme prechádzajú veľkou zmenou v edukačnom procese, zvyšuje sa aj miera stresu, s ktorou sa musia vyrovnávať.

Preto sme v rámci projektu Erasmus+ s názvom:"Wellbeing for Successful School": 2019-1-SK01-KA101-060346 zaradili do vyučovacieho procesu na prvých vyučovacích hodinách edukačné hry, ktoré realizujeme vonku. Ide zväčša o 10 – 15 minútové aktivity, ktorých cieľom je zábavnou formou a pohybom pripraviť žiakov na proces učenia sa, uvoľniť napätie, ktoré môže vzniknúť pod vplyvom školským povinností a zároveň prispieť k zdravému životnému štýlu.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Stress is a mental state that negatively affects the human psyche. I tis not possible for children to avoid stress, as well if the demands placed on them are not coordinated by their parents and the school.

      As the 5th grade pupils in our school system have habe been undergoing a major change in the educational process, the level of stress they have to cope with is also increased.

      Thus, within the Erasmus + project entitled: "Wellbeing for Successful School": 2019-1-SK01-KA101-060346, we have included educational games, which are realized outdoors, during the first lessons. It is usually about 10-15 minutes of activities that aim to prepare pupils for the learning process in an entertaining and moving way, relieving the tensions that may arise under the influence of school responsibilities and at the same time contribute to a healthy lifestyle.