Zápis do 1. ročníka

Zápis do 1. ročníka - videopozvánka
Deň otvorených dverí - video - nakoľko súčasná pandemická situácia nám neumožnila usporiadať každoročné pravidelné podujatie "Deň otvorených dverí" pripravili sme si pre Vás virtuálnu prehliadku školy pomocou videa.

Zápis bude prebiehať v čase od 6. apríla do 16. apríla 2021 elektronickou formou pomocou aplikácie
"Prihláška do 1. ročníka" na webovom sídle školy. Ak niekto bude mať s touto aplikáciou problém, môže si stiahnuť zápisný lístok , ktorý vypíše a pošle poštou na adresu školy, alebo oskenovaný dokument zašle na mailovú adresu školy: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Prosím rodičov, aby v elektronickom formulári vypísali všetky údaje a všetky položky (aj údaj o nepovinnom predmete, kde zvolíte, či Vaše dieťa bude navštevovať predmet „Náboženská výchova“ alebo predmet „Etická výchova, záujem o ŠKD - školský klub detí, cudzí jazyk, záujem o stravovanie v ŠJ).
V prípade, že nemáte možnosť elektronickej komunikácie, existuje možnosť vyzdvihnúť si tlačivo prihlášky v papierovej podobe v škole, po dohode na tel. č. 0908 422 052. Vyplnenú prihlášku doručíte doporučenou poštou na adresu školy.

Tým, ktorí sa zapíšu elektronicky, škola spätne zašle potvrdzovací mail o doručení vypísanej prihlášky dieťaťa. V prípade, že Vám potvrdenie na mailovú adresu nepríde do 05. mája 2021, kontaktujte nás na mailovej adrese:  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Poplatky za zošity s predtlačou sa budú vyberať až po nástupe do školy.


Pri odklade povinnej školskej dochádzky podľa novely Školského zákona zo dňa 01.01.2021 dochádza k zásadným zmenám.

 Ak dieťa po dovŕšení 6 rokov nedosiahne školskú spôsobilosť, bude potrebné požiadať riaditeľa materskej školy o POKRAČOVANIE plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole. Riaditeľ o tom vydá rozhodnutie.

 Potrebný bude:

  • písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
  • písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast a
  • a informovaný súhlas zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

Takže odklad povinnej školskej dochádzky nebude už rodič riešiť s riaditeľom základnej školy ako to bolo doteraz, ale s riaditeľom materskej školy.

Odklad povinnej školskej dochádzky odporúčame riešiť ešte pred zápisom dieťaťa do školy, aby základná škola v čase zápisu mala už tieto informácie k dispozícii.

Rodičia dieťaťa, ktoré bude mať odklad povinnej školskej dochádzky a bude ďalší školský rok opäť navštevovať materskú školu, tiež musia vyplniť elektronickú prihlášku a do poznámky na konci elektronickej prihlášky napíšu, že majú vybavený odklad, alebo žiadajú o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky svojho dieťaťa.

 

 Elektronickú prihlášku na zápis si môžete spustiť TU: Prihláška do 1. ročníka
Tlačivá na stiahnutie:
doc 
Zápisný lístok


Máte doma predškoláka?

 

Dobrý deň!

 

Som špeciálny pedagóg školy a chcela by som sa rodičom našich budúcich žiakov prihovoriť. O pár dní bude zápis do ZŠ.  Tento školský rok bude zápis výnimočný, bez detičiek, on - line formou., preto chcem povedať rodičom, že pri zápise sa orientačne  zisťuje, či sú deti zrelé na nástup do ZŠ. Niektoré čiastkové funkcie  však nie vždy sú úplne funkčné, môžu byť  nezrelé, deficitné. Nezrelosti v týchto oblastiach môžu deťom v škole spôsobovať vážne ťažkosti. Viaceré funkcie sa však dajú ešte pred nástupom do ZŠ úspešne korigovať. Čo všetko teda môžeme cvičením rozvinúť?  V prílohe sú jednoduché aktivity pre deti, ktoré lepšie pripravia do školy. V prípade otázok, alebo potreby ma milí rodičia môžete kontaktovať .

 

Miriam Maslíková, školský špeciálny pedagóg

 

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 

Môžete si stiahnuť:
docx Máte doma predškoláka.docx
docx Zvládneme to doma.docx


doc Vývojový stav dieťaťa pri vstupe do školy  

doc Zoznam pomôcok pre prváčika

doc Deti a žiaci s odkladom povinnej školskej dochádzky

V škole ponúkame:

- modernú formu výchovy a vzdelávania s prvkami daltonského systému a interaktívnym vyučovaním s využitím interaktívnych tabúľ

- výborné materiálne podmienky pre výchovno – vzdelávací proces - inovované IKT technikou - interaktívne tabule, počítače, projektory

- jazykovú gramotnosť v anglickom, ruskom a nemeckom jazyku

- možnosť rozvíjať počítačovú gramotnosť s využitím  počítačových učební a multimediálnej učebne

- možnosť využívať študovňu a školskú knižnicu

- možnosť rozvíjať športové aktivity v našej telocvični ale aj na na našich ihriskách  - 2 volejbalové, basketbalové, futbalové a 2 beachvolejbalové ihriská a lezecká stenu v telocvični.

- plavecký výcvik pre žiakov 4. ročníka je hradený z príspevkov Rodičovského združenia v plnej výške a lyžiarsky výcvik pre žiakov 7. ročníka hradený dotáciou štátu

- školský klub detí s možnosťou dávať deti do ranného klubu v čase pred vyučovaním od 6.30 do 7.45 hod.

- stravovanie v školskej jedálni

- mliečny program

- možnosť výberu záujmovej činnosti v škole v niektorom z krúžkov vedených na pôde našej školy

- služby školského psychológa a špeciálneho pedagóga

- pre vyššie ročníky ponúkame zmodernizované špeciálne učebne, ktoré sa nám podarilo vynoviť účasťou v rôznych projektoch – nová biologická učebňa, fyzikálne, chemické a jazykové laboratórium, kuchynka a dielne.

Tešíme sa na Vás!