Začiatok školského roka 2022-23

Slávnostné otvorenie školského roka 2022/23.


Vážení rodičia, milí žiaci!

Prázdniny ubehli rýchlo. Opäť stojíme pred začiatkom nového školského roka. 
Slávnostné otvorenie školského roka 2022/23 a sa uskutoční 05.09.2022 o 8.00 hod  na nádvorí pred pavilónom dielní. 


Tešíme sa na našich žiakov.
Tu si môžete stiahnuť odporúčané zostavy školských pomôcok podľa ročníkov pre nový školský rok : pdf 1. ročník  , pdf 2.-9. ročník


Pri nástupe do školy zákonný zástupca žiaka vyplní "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti" prostredníctvom aplikácie EDUPAGE. Rodičia bez prístupu na EDUPAGE si môžu tlačivo stiahnuť a vypísať tu: pdf "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti" . Rodičia, ktorí nejamú možnosť vytlačiť si toto vyhlásenie, si ho môžu vypísať aj v škole.
Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti rodič predkladá pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy a školského zariadenia v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú). V prípade, že rodič nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, dieťa/žiak sa považuje za príznakového, a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať. Ak dieťa/žiak neprišiel v sprievode rodiča do školy a nepredložil „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, je potrebné dieťa/žiaka umiestniť do izolačnej miestnosti a bezodkladne kontaktovať rodiča.

Zápis do školského klubu detí na školský rok 2022/2023 bude prebiehať v dňoch:

30.8. 2022 a 31.8. 2022 od 8.00 -13.00 hod. vo 4. pavilóne,

5.9. 2022 od 8.00 – 11.00 hod. vo 4. pavilóne na prízemí.

Mesačný poplatok za ŠKD je 15 eur. Platba sa realizuje formou trvalého príkazu v banke alebo internetbankingom do 10. dňa v mesiaci . Každé dieťa bude mať pridelený svoj variabilný a špecifický symbol, ktoré dostane v priebehu 1. školského týždňa. Deti, ktoré už navštevovali ŠKD, dostanú nový variabilný symbol.

K prihláseniu diaťaťa je potrebné vypísať :

-          Zápisný lístok (všetky deti)

-          Žiadosť o prijatie dieťaťa do ŠKD (len nové deti)

Oba dokumenty si môžete stiahnuť tudoc zápisný lístok do ŠKD ,   docx žiadosť o prijatie do ŠKD.

Rodičia, ktorí nemajú možnosť vytlačiť si tieto dokumenty, si ich môžu vypísať v škole.

Ranný klub v ŠKD bude v prevádzke od 06.09.2022 v čase od 6.30 do 7.30 hod.