Usmernenia - Koronavírus

25.02.2022

Od pondelka 28.02.2022 opäť otvárame ranný klub v ŠKD v čase od 6:30 do 7:30. Naďalej treba dodržiavať protipandemické opatrenia – prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom FFP2 alebo rúškom, umývanie a dezinfekcia rúk a dodržiavania rozostupov medzi deťmi.

25.02.2022

Od 26.02.2022 platí vyhláška č. 26/2022, ktorou sa dopĺňajú vyhlášky k izolácii a karanténe osôb č. 7/2022 a č. 20/2022.

Povinnosť karantény sa nevzťahuje na deti v materskej škole alebo v inom obdobnom zariadení, žiakov základnej školy, žiakov strednej školy, a pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pri výchove a vzdelávaní, ak k úzkemu kontaktu došlo v rámci školy alebo iného obdobného zariadenia a táto osoba nemá klinické príznaky ochorenia. Osoba podľa prvej vety, ktorá dovŕšila 6. rok života, je povinná mať na verejnosti po dobu 10 dní prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2 bez výdychového ventilu, dodržiavať hygienu rúk a obmedziť počas tejto doby nevyhnutný sociálny kontakt mimo domácnosti na príslušný kolektív triedy; u detí a žiakov v škole alebo v školskom zariadení možno použitie respirátora nahradiť použitím inej preventívnej ochrannej pomôcky (rúškom).

Z predchádzajúceho textu vyplýva, že len žiak pozitívne testovaný na ochorenie COVID-19 bude izolovaný v domácom prostredí (nesmie chodiť do školy) po dobu 5 dní od dátumu odobratia vzorky alebo objavenia sa prvých klinických príznakov ochorenia. Žiaci, ktorí boli v priamom kontakte s pozitívnou osobou nenastupujú do karantény ak nemajú príznaky ochorenia COVID-19. V prípade, že žiak po kontakte s pozitívnou osobou bude mať príznaky ochorenia, musí tiež nastúpiť do karantény po dobu 5 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou a zákonný zástupca žiaka musí túto skutočnosť nahlásiť detskému lekárovi.


20.01.2022

Na základe zverejneného manuálu – Školský semafor zo dňa 19.01.2022 platí táto zmena:
Trieda žiaka, ktorý mal pozitívny výsledok Ag samotestu ostáva doma, aby sa zamedzilo šíreniu ochorenia COVID-19 na školách – nemôže ísť do školy. V prípade, že sa u žiaka s pozitívnym výsledkom samotestu výsledok potvrdí Ag testom z mobilného odberového miesta alebo PCR testom, žiaci, ktorí s ním boli v úzkom kontakte, kontaktujú svojho všeobecného lekára a z dôvodu bezpečného návratu do školy a zamedzeniu šírenia ochorenia COVID-19 sa prihlásia na Ag test, ktorý sa vykonáva v mobilnom odberovom mieste u oprávneného subjektu alebo na PCR test prostredníctvom webovej stránky korona.gov.sk.
Naďalej platí:
Ak sa v triede vyskytne žiak alebo zamestnanec pozitívny na ochorenie COVID-19, idú žiaci z triedy a zamestnanci, ktorí boli v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID19 do 10-dňovej karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény). Ak je v triede 100% žiakov s výnimkou z karantény, pokračuje trieda v prezenčnom vyučovaní.
Každý pozitívny výsledok AG samotestu, AG testu v MOM a PCR testu je zákonný zástupca žiaka povinný nahlásiť triednemu učiteľovi, alebo vedeniu školy.

 

Škola vždy urči dĺžku dištančného vzdelávania, ktorá platí bez ohľadu na to, či sa niekto dá otestovať PCR testom v 5. deň od kontaktu s pozitívnou osobou (v tomto prípade ak vyjde test negatívny sa ukončuje po 7 dňoch karanténa dieťaťa, nie však dištančné vzdelávanie). Deti, ktoré prekonali ochorenie COVID 19 pred nie viac ako 180 dňami nemusia ísť na test, nakoľko pre nich neplatí karanténa, ostávajú však doma na dištančnom vzdelávaní.

Povinnosť karantény po úzkom kontakte sa nevzťahuje na osobu, ktorá:
a) je najmenej 14 dní po aplikácii 2. dávky očkovacej látky (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sputnik V)
b) je najmenej 21 dní po aplikácii 1. dávky očkovacej látky (Johnson&Johnson),
c) je najmenej 14 dní po aplikácii 1. dávky očkovacej látky, ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19 alebo
d) prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami a nevyskytujú sa u nej klinické príznaky ochorenia COVID-19.06.10.2021

VOĽBY DO RADY ŠKOLY ZA RODIČOV ŽIAKOV ŠKOLY

Vzhľadom k nepriaznivej epidemiologickej situácii nie je možné zvolať Plenárnu schôdzu rodičovského združenia. Funkčné obdobie Rady školy sa skončilo. Pre ďalšie obdobie je nutné zvoliť nových zástupcov rodičov.
Voľby sa uskutočnia anonymným spôsobom cez Edupage dňa 07.10.2021 v čase od 08.00 hod do 20.00 hod. V tomto čase bude zverejnená anketa s kandidátnou listinou za členov Rady školy.
Volí len zákonný zástupca žiaka (rodič), môže uplatniť len jeden hlas bez rozdielu na počet detí v škole.
Na kandidátnej listine môžete vybrať najviac 4 kandidátov, ktorých označíte v ankete.
Členmi Rady školy sa stanú prví štyria s najväčším počtom hlasov.
Kandidátna listina členov Rady školy bude zverejnená formou ankety 07.10.2021 ráno.

30.08.2021
Slávnostné otvorenie školského roka 2021/22.

Vážení rodičia, milí žiaci!

 

Prázdniny ubehli rýchlo. Opäť stojíme pred začiatkom nového školského roka. Veríme, že neľahký čas vzdelávania dištančnou formou je za nami a teraz spoločne môžeme dať načerpanú silu a energiu do nového školského roka, ktorý bude pokojnejší a tvorivejší.

 

 Je dôležité, aby sme rešpektovali všetky prijaté opatrenia pre bezpečnosť nás všetkých.

 

 Slávnostné otvorenie školského roka 2020/21 a sa uskutoční 02.09.2021 o 8.00 hod.

 

 Žiaci 2. až 9. ročníka nastúpia priamo do svojich tried (rozmiestnenie tried je v prílohe).

 

 Žiaci 1. ročníka spolu so zákonným zástupcom nastúpia pred 6. pavilón (pavilón dielní), kde budú rozdelení do tried a následne spolu s triednymi učiteľkami s doprovodom len jedného zákonného zástupcu odídu do svojich tried.
Prosím rodičov, aby dbali na dodržiavanie pokynov, ktoré si môžete stiahnuť tu: Pokyny pre rodičov.docx.
Od septembra budeme v škole vykonávať ranný filter - meranie teploty a preto deti budú chodiť do školy podľa časového harmonogramu, ktorý si môžete stiahnuť tu: Harmonogram nástupu do školy a stravovania.docx

 

Prílohy k začiatku školského roka 2020/21:
Umiestnenie tried.jpg    

 

Zápis detí do ŠKD na šk. rok 2020/2021: klikni tu

 

 

04.08.2021
ZMENA DOTÁCIE NA STRAVU

Dňa 01.08.2021 nadobudli účinnosť právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov.

 

Vyššie uvedené právne úpravy od nového školského roku 2021/2022 prinášajú nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu - ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ a doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie. Novou skupinou detí, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu sú deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus.

V nadväznosti na uvedené dochádza k zmene okruhu oprávnených detí a dotácia sa poskytuje:

  • na každé dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a v MŠ alebo v ZŠ je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi;
  • na dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima,
  • na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu1, táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením.

Neuplatnenie si nároku na daňový bonus rodič preukazuje žiadateľovi čestným vyhlásením, že ani jeden člen domácnosti si daňový bonus neuplatnil. Upozorňujeme zákonného zástupcu dieťaťa, resp. fyzickú osobu, v ktorej starostlivosti je dieťa, že ak by si v čase poskytovania dotácie na stravu uplatnil daňový bonus je povinný o uvedenom bezodkladne informovať zriaďovateľa - Mesto Čadca s tým, že si musí byť vedomý právnych dôsledkov nepravdivého vyhlásenia.

 
Tlačivo „Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa“ vypisujú obaja rodičia a doručia ho žiadateľovi o dotáciu, t. j. Mestu Čadca a to v čo najkratšom termíne, aby sa dostali do žiadosti, ktorú Mesto Čadca musí úradu práce doručiť v termíne do 10. 08. 2021.

Tlačivo „Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa“ a tiež celé znenie „Informácie k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa“ si môžete stiahnuť tu:

Čestné vyhlásenie
Informácia k poskytovaniu dotácií na stravu

04.08.2021
NOVĚ VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA MESTA ČADCA: 
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov v zariadeniach školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca, o zrušení Výdajných školských jedální a zriadení Školskej jedálne a výdajných školských jedální pri Základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA ČADCA č. 3/2021
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA ČADCA č. 1/2021

 

 

 

30.04.2021
Od pondelka 03.05.2021 na základe Vyhlášky č. 197 Úradu verejného zdravotníctva SR a informácií zverejnených na stránke Ministerstva školstva sa nemusia testovať ani žiaci 2. stupňa ZŠ na ochorenie COVID 19 (okrem tých žiakov 9. ročníka, ktorí potrebujú negatívny test na prijímacie pohovory na stredné školy) a tiež platí výnimka zo zákazu vychádzania do školy bez potreby preukazovania sa negatívnym testom na ochorenie Covid-19 aj pre sprevádzajúcu osobu. Pri návšteve a vstupe do školy sa teda žiaci nebudú musieť preukazovať negatívnym testom či už svojim alebo svojho zákonného zástupcu. Naďalej platia opatrenia RÚVZ – povinné nosenie rúška, dezinfekcia rúk pri nástupe do školy, dodržiavať rozostupy.
Upozorňujeme, že každý vstup cudzej osoby (platí to aj pre zákonného zástupcu žiaka) do interiéru školy musí byť vopred telefonicky oznámený na riaditeľstvo šo zrušení Výdajných školských jedální a zriadení Školskej jedálne a výdajných školských jedální pri Základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca koly, takáto osoba musí mať platný negatívny test na ochorenie COVID-19 nie starší ako 7 dní.
Žiaci 5. až 7. ročníka, ktorí nastúpia do školy od 03.05.2021 prinesú "Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka o bezinfekčnosti". Toto vyhlásenie musí byť podpísané zákonným zástupcom. Vyhlásenie si môžete stiahnuť tu: docx Vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka o bezinfekčnosti
Vyhlásenie je možné poslať aj elektronicky cez Edupage – v úvode si zvolíte položku „Žiadosti/Vyhlásenia“ – cez počítač zvolíte tlačidlo +, v mobilnom telefóne zvolíte tlačidlo „Pridať žiadosť/vyhlásenie“ a vyberiete Vyhlásenie o bezinfekčnosti – (8).
Pre všetkých žiakov našej školy platí, že pri každom prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) zákonný zástupca žiaka predkladá uvedené vyhlásenie.

22.04.2021
Od 26.04.2021 žiaci 5. až 7. ročníka budú naďalej pokračovať v dištančnom vzdelávaní z domu, keďže podľa kovid automatu je okres Čadca zaradený medzi bordové okresy. Prezenčného vyučovania v škole sa zúčastňujú žiaci 1. stupňa ZŠ a žiaci koncových ročníkoch - 8. a 9. ročník - naďalej platí, že v pondelok 26.04.2021 sa pri nástupe žiaci 8. a 9. ročníka musia preukázať platným negatívnym antigénovým testom nie starším ako 7 dní a čestným vyhlásením zákonného zástupcu žiaka o bezinfekčnosti. Tí žiaci, ktorí sa v piatok 23.04.2021 zúčastnia kloktacieho testu v škole sa preukážu negatívnym výsledkom kloktacieho testu, ktorý príde na mailovú adresu a telefónne číslo ich rodičov a tiež čestným vyhlásením zákonného zástupcu žiaka. O ďalších zmenách Vás budeme včas informovať.

16.04.2021

Zmena povinnosti nosiť respirátor v škole

Na základe Vyhlášky ÚVZ SR č. 175 z 15. apríla 2021 sa povinnosť nosiť respirátor v interiéri môže nahradiť iným prekrytím dýchacích ciest: rúškom, šálom alebo šatkou v prípade:

  • žiakov v škole alebo školskom zariadení
  • pedagogických zamestnancov v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu

Zmena platí od pondelka 19. apríla 2021. Žiaci 8. a 9. ročníka pri nástupe na prezenčné vyučovanie teda nemusia mať na vyučovaní respirátor, stačí, ak budú mať rúško.

Vyhlášku si môžete stiahnuť tu: pdf Vyhláška ÚVZ SR č. 175 z 15. apríla 2021


13.04.2021

Od 19.04.2021 žiaci 8. a 9. ročníka nastupujú na prezenčné vyučovanie. Pri nástupe sa preukážu platným negatívnym antigénovým testom nie starším ako 7 dní a čestným vyhlásením zákonného zástupcu žiaka o bezinfekčnosti (tlačivo si môžete stiahnuť na konci textu, alebo ho môžete odoslať elektronicky prostredníctvom EDUPAGE). Možnosť antigénového testovania bude aj v škole 17.04.2021 v čase od 8.00 do 17.30 v telocvični.
V ďalšom týždni sa žiaci môžu dať otestovať na základe prejaveného záujmu kloktaním v škole.
V prípade, že žiak nenastúpi na vyučovanie, zákonný zástupca môže žiaka ospravedlniť najviac na 5 vyučovacích po sebe idúcich dní. Pri dlhšej neprítomnosti treba lekárske potvrdenie. Škola nebude zabezpečovať aj dištančné vyučovanie. Úlohy si zabezpečuje žiak tak ako pri chorobe. Pri dlhšej absencii a nedostatku podkladov ku klasifikácii môže byť žiak skúšaný komisionálne na konci školského roka.
Od 19.04.2021 bude upravený rozvrh hodín na základe usmernenie ministra školstva.
Po nástupe prvé dva týždne bude prebiehať adaptačné obdobie bez skúšania, písomných prác a testov.

Dokument na stiahnutie: docx Čestné vyhlásenie.docx

 

 

 

24.03.2021

Na pedagogickej rade dňa 23.03.2021 bol prerokovaný a schválený dokument „Organizácia a hodnotenie počas dištančného vzdelávania“. V tomto dokumente sú uvedené zmeny týkajúce sa nových pravidiel v organizácii a hodnotení počas dištančného vzdelávania s účinnosťou od 24.03.2021.

 

Dokument si môžete stiahnuť tu: docx Organizácia a hodnotenie počas dištančného vzdelávania


04.03.2021

Od 08.03.2021 vyučovanie v ročníkoch 1 – 4 prebieha v súlade s rozhodnutím ministra školstva č. 2021/10079:1-A1810 zo dňa 02.03.2021. Škola bude otvorená prednostne pre žiakov, ktorí sú deťmi zamestnancov s nevyhnutným výkonom práce, alebo pre žiakov, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu. 

Naďalej bude škola otvorená aj pre tých žiakov 2. stupňa, ktorí nemajú možnosť dištančného vzdelávania z domu.

Ostatné pravidlá zostávajú nezmenené - najmenej 1 z rodičov dieťaťa v ročníkoch 1 – 4 musí mať negatívny antigénový test nie starší ako 7 dní a následne pravidelné testovanie zákonného zástupcu po 7 dňoch. V ročníkoch 5 – 9 pre deti bez možnosti dištančného vzdelávania aj negatívny test žiakov a 1 z rodičov.

Testovať sa bude každú sobotu v našej škole v čase od 8.00 do 18.00 hod.

Každý pondelok pri nástupe do školy rodič alebo dieťa odovzdá čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti.

Inovované čestné vyhlásenie si môžete stiahnuť tu: docx Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti26.02.2021

Podľa Covid semaforu a pokynov od RÚVZ naďalej bude prebiehať výučba žiakov 1. stupňa prezenčne. Podmienkou nástupu žiakov do školy je, že najmenej 1 z rodičov dieťaťa musí mať negatívny antigénový test nie starší ako 7 dní a následne pravidelné testovanie zákonného zástupcu po 7 dňoch. Pri nástupe do školy rodič odovzdá čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti, v ktorom sa zaväzuje, že má platný negatívny antigénový test. To znamená, že najmenej 1 z rodičov žiaka sa musí testovať antigénovými testami pravidelne každých 7 dní a každý pondelok dieťa odovzdá čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti. Aj túto sobotu 27.02.2021 sa môžete otestovať na MOM v našej telocvični v čase od 8.00 do 18.00 hod. Tento stav pravidelného testovania bude až do odvolania a každú sobotu bude v našej telocvični otvorené MOM v čase od 8.00 do 18.00 hod. V prípade zmeny Vás budeme informovať prostredníctvom nášho webového sídla alebo Edupage.23.02.2021

Pre rodičov žiakov 9. ročníka a žiakov 8. ročníka, ktorí sa hlásia na stredné školy, zverejňujeme návod ako postupovať pri prihlasovaní na stredné školy.

 Tento návod si môžete stiahnuť tu:

pdf Proces zberu a odosielania prihlášok na stredné školy v školskom roku 2020/202112.02.2021
Jarné prázdniny budú od 15.02.2021 do 19.02.2021. Po prázdninách nastúpia do školy deti 1. stupňa. Podmienkou nástupu je, že najmenej 1 z rodičov dieťaťa musí mať negatívny antigénový test nie starší ako 7 dní a následne pravidelné testovanie zákonného zástupcu po 7 dňoch. Pri nástupe do školy rodič odovzdá čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti, v ktorom sa zaväzuje, že má platný negatívny antigénový test. Aktualizované čestné vyhlásenie si môžete stiahnuť tu:Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti.docx
Otestovať sa môžete aj na mobilnom odbernom mieste (MOM) v telocvični našej školy v sobotu 20.02.2021 v čase od 8.00 do 18.00 hod., ktoré je určené výhradne pre zamestnancov školy a rodičov našich žiakov.  V prípade ďalších zmien Vás budeme informovať prostredníctvom Edupage a nášho webového sídla.

04.02.2021 + doplnené informácie
Od 8. februára sa obnoví  vyučovací proces pre 1. stupeň základných škôl a zároveň sa otvorí aj ŠKD (školský klub detí). Deti budú chodiť ráno do školy podľa harmonogramu, ktorý si môžete stiahnuť tu: docx Harmonogram nástupu do školy a stravovania . Zároveň upozorňujeme, že treba naďalej dodržiavať hygienické opatrenia R-O-R (rúška, odstupy, ruky). Podmienkou nástupu žiakov do školy je, že najmenej 1 z rodičov dieťaťa musí mať negatívny antigénový test nie starší ako 7 dní a následne pravidelné testovanie zákonného zástupcu po 7 dňoch. Pri nástupe do školy rodič odovzdá čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti, v ktorom sa zaväzuje, že má platný negatívny antigénový test. Čestné vyhlásenie si môžete stiahnuť tu: Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti.docx

Otestovať sa môžete na mobilnom odbernom mieste (MOM) v telocvični našej školy v sobotu 06.02.2021 v čase od 8.00 do 18.00 hod., ktoré bude zriadené výhradne pre zamestnancov školy a rodičov našich žiakov. Prosíme, aby ste využili toto MOM. Zriaďovateľ vytvorí aj MOM v Dome kultúry, ktoré bude otvorené v sobotu 06.02.2021 v čase od 8.00 do 18.00 hod. a v nedeľu od 13.00 do 18.00 hod. Takisto sa môžete otestovať aj na fungujúcich 3 mobilných odberných miestach, ktoré sú zriadené v Čadci.

V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak:
1. škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu,
2. zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa alebo formou dištančného vyučovania, ak má na to škola kapacitné možnosti. Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,
3. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 2, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,
4. zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.

 ŠKD bude zabezpečené aj spolu s ranným klubom. Zákonný zástupcovia musia oznámiť písomne do slovníka alebo na papier časy odchodov dieťaťa z ŠKD, ktoré treba dodržiavať. V prípade nepredvídateľnej udalosti, ak sa čas odchodu nečakane zmení, môžu toto telefonicky oznámiť jednotlivým vychovávateľkám v ŠKD.

 Rodičia môžu individuálne prihlásiť svoje deti na školské stravovanie prostredníctvom tel. čísla - 041/ 433 56 90  alebo 0911 506 171 a taktiež prostredníctvom mailovej správy na adresu Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 V prípade ďalších zmien Vás budeme informovať prostredníctvom Edupage a nášho webového sídla.

 

 

 

15.01.2021
Na základe rozhodnutia ministra školstva pokračujeme naďalej v dištančnej forme vzdelávania od 18.01. 2021 až do odvolania. Dištančne sa vzdelávajú žiaci 1. aj 2. stupňa. Priebežne vás budeme informovať o prípadných zmenách.

08.01.2021

Na základe rozhodnutia zriaďovateľa a zisteného záujmu z ankety otvárame jedno oddelenie ŠKD pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry a rodičov, ktorým vyplýva z povahy práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu. Oddelenie bude otvorené od 11.01.2021 do 15.01.2021 v čase od 7.00 do 16.00 hod.

Upozorňujeme rodičov detí, ktoré budú v tomto čase navštevovať ŠKD, aby  predložili potvrdenie o výkone práce od zamestnávateľa kritickej infraštruktúry, čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa a doklad o negatívnom teste zákonných zástupcov dieťaťa.05.01.2021
Od 11. januára budú všetky školy pokračovať dištančným spôsobom výučby (učenie z domu), to sa týka aj žiakov 1. stupňa ZŠ.

 Ministerstvo školstva odporúča otvoriť školské kluby detí najmä pre deti zdravotníkov, ako aj pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry (polícia, požiarnici, záchranári, vojaci  a pod.).

 Prosíme rodičov zdravotníkov a kritickej infraštruktúry, aby sledovali aplikáciu Edupage, prostredníctvom ktorej budeme zisťovať záujem o prihlásenie ich detí do celodenného školského klubu v čase od 11. do 15. januára.

 

Od 18. januára sa obnoví  vyučovací proces pre 1. stupeň základných škôl.  Rezort školstva odporúča pretestovať rodičov aj zamestnancov ZŠ. Rodičia naďalej môžu v tomto čase ospravedlniť dieťa na 5 vyučovacích dní po sebe. V prípade potreby tak môže žiak ostať doma až do konca lockdownu. Druhý stupeň základných škôl pokračuje vo vzdelávaní dištančne.

 

Tieto usmernenia sa môžu meniť v závislosti od pandemickej situácie na Slovensku alebo priamo v okrese. Treba naďalej sledovať dianie na Slovensku a nové informácie budeme poskytovať a zverejňovať pomocou aplikácie Edupage a na našom webovom sídle www.zsrazusova.sk.

Navratziakovdoskol


17.12.2020

Na základe Usmernenia ministra školstva k priebežnému hodnoteniu a celkovému hodnoteniu žiakov základných škôl v školskom roku 2020/2021 počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, spôsobenej prerušením vyučovania v 5.-9. ročníku na školách v školskom roku 2020/2021, predkladáme dokument, ktorý si môžete stiahnuť tu.  docx „Zásady hodnotenia žiakov v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v 2.polroku školského roka 2020/2021“

 

Vianočné prázdniny budú v čase od 21.12.2020 do 08.01.2020 vrátane. O ďalšom postupe po prázdninách Vás budeme priebežne informovať prostredníctvom nášho webového sídla a aplikácie Edupage.09.11.2020
Predkladáme najnovšie usmernenia po 2. kole celoplošného testovania.

V prípade pozitívne testovanej osoby sa podľa § 1 vyhlášky č. 15 nariaďuje tejto osobe aj osobám žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti povinná 10-dňová izolácia. Ak dieťa, žiak, učiteľ alebo zákonný zástupca obdrží pozitívny výsledok antigénového testu (alebo ho obdrží osoba, s ktorou žije v spoločnej domácnosti), ostáva v povinnej 10-dňovej izolácii. V tomto prípade zamestnanec, žiak ani dieťa nenavštevujú školu prezenčne.
Ak je dieťa alebo žiak v povinnej 10-dňovej izolácii z dôvodu svojho pozitívneho výsledku alebo pozitívneho výsledku testu člena jeho domácnosti, zákonný zástupca informuje lekára podľa § 1 ods. 2 písm. b) vyhlášky č. 15. Zákonný zástupca oznamuje škole povinnú izoláciu dieťaťa alebo žiaka a informuje, či sa žiak zúčastní dištančného vzdelávania (žiaci 2. stupňa ZŠ). Ak sa žiak dištančného vzdelávania nezúčastňuje, škola ho eviduje ako neprítomného. Pri návrate do školy po ukončení 10-dňovej povinnej izolácie odovzdáva zákonný zástupca škole potvrdenie od lekára.
Podľa § 1 ods. 3, 4 a 5 a § 2 ods. 3, 4 a 5 vyhlášky č. 20 je riaditeľ alebo ním poverený zamestnanec oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia preukázanie sa negatívnym výsledkom testu alebo iným dokladom preukazujúcim oprávnenie na vstup do priestorov, ktoré môže vo vybraných prípadoch nahradiť potvrdenie o výnimke podľa prílohy vyhlášky č. 20 alebo vyhlášky č. 16 alebo čestné vyhlásenie podľa vyhlášky č. 20 (toto sa týka iba dospelých osôb).
Zákonný zástupca, ktorý sa nevie preukázať negatívnym výsledkom testu, podľa vyhlášky č. 20 nemôže vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v tomto prípade odporúča, aby zákonný zástupca neumiestňoval dieťa do školy a materskej školy na najbližších 10 kalendárnych dní. Pokiaľ ide o zákonného zástupcu žiaka základnej školy, ministerstvo odporúča zákonnému zástupcovi postupovať v zmysle bodu 5. Rozhodnutia ministra školstva z 28. augusta 2020, t. j. ospravedlniť žiaka z vyučovania na 5 za sebou nasledujúcich vyučovacích dní. Žiaci, ktorí už pri prvom kole testovania boli na 5 vyučovacích dní ospravedlnení (z dôvodu, že sa netestovali zákonní zástupcovia) a zároveň splnili odporúčanie absolvovania 10 dňovej izolácie, sa môžu v zmysle epidemiologických pravidiel vrátiť do školy. Pri návrate do školy po viac ako troch dňoch predkladá zákonný zástupca vyhlásenie o bezinfekčnosti uvedené nižšie.
Žiak prvého až štvrtého ročníka základnej školy bez obmedzenia veku, ktorý sa nezúčastnil testovania, má podľa § 1 ods. 2 písm. g) a u) vyhlášky č. 20 povolený vstup do školy aj bez preukázania negatívneho výsledku testu. Predkladáme aktualizované tlačivá po 2. kole celoplošného testovania „Vyhlásenie o bezinfekčnosti“, treba ich vytlačiť a vypísať. Deti musia tlačivo "Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti" priniesť 10.11.2020 do školy a odovzdať ho triednym učiteľom.
Aktuálne tlačivá na stiahnutie:

pdf Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti po 2. kole celoslovenského testovania
pdf Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti po 2. kole celoslovenského testovania

02.11.2020

Na základe usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“ predkladáme ďalšie informácie pre lepšiu orientáciu súvisiacu so školskou dochádzkou Vášho dieťaťa v nasledujúcom týždni.
Včera (01.11.2020) bolo vydané upravené Vyhlásenie zákonného zástupcu, ktoré vaše dieťa pri nástupe do školy, musí odovzdať ráno dňa 03.11. 2020 triednej učiteľke. Pripájam tiež aktualizované „Vyhlásenie návštevníka školy“ – toto vyhlásenie vypisuje zákonný zástupca, alebo iný návštevník v prípade vstupu do interiéru školy.
Obe vyhlásenia si môžete stiahnuť tu:
pdf Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti    

pdf Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti

V prípade pozitívne testovanej osoby sa podľa § 1 vyhlášky č. 15 Úradu verejného zdravotníctva z 29. októbra 2020 (ďalej len „vyhláška č. 15“) nariaďuje tejto osobe aj osobám žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti povinná 10-dňová izolácia. Ak dieťa, alebo zákonný zástupca obdrží pozitívny výsledok antigénového testu (alebo ho obdrží osoba, s ktorou žije v spoločnej domácnosti), ostáva v povinnej 10-dňovej izolácii. V tomto prípade dieťa nenavštevuje školu prezenčne.

Ak je dieťa alebo žiak v povinnej 10-dňovej izolácii z dôvodu svojho pozitívneho výsledku alebo pozitívneho výsledku testu člena jeho domácnosti, zákonný zástupca informuje lekára podľa § 1 ods. 2 písm. b) vyhlášky č. 15. Zákonný zástupca oznamuje škole povinnú izoláciu dieťaťa, v prípade žiaka 2. stupňa vzdelávajúceho sa dištančne, zákonný zástupca informuje, či sa žiak zúčastní dištančného vzdelávania. Ak sa žiak dištančného vzdelávania nezúčastňuje, škola ho eviduje ako neprítomného. Pri návrate do školy po ukončení 10-dňovej povinnej izolácie odovzdáva zákonný zástupca škole potvrdenie od lekára.


Zákonný zástupca, ktorý sa nevie preukázať negatívnym výsledkom testu, podľa vyhlášky č. 16 nemôže vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia, odporúčame mu, aby využil ospravedlnenie žiaka na 5 za sebou idúcich vyučovacích dní, ktorými sú 3., 4., 5., 10. a 11. november. Následne 12. novembra nastúpi do školy a tým sa zároveň dodrží lehota 10 dní.

Pri návrate do školy po viac ako troch dňoch predkladá zákonný zástupca vyhlásenie o bezinfekčnosti uvedené vyššie.

 

 

 

 

23.10.2020
Na základe prijatého Uznesenia vlády SR č. 678 k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu prechádzajú žiaci 2. stupňa našej školy na dištančné vzdelávanie v termíne od 26.10.2020.

Dištančné vzdelávanie bude prebiehať v dopoludňajších hodinách v čase od 8:00 hod. do 13:00 hod.
Toto vzdelávanie je povinné pre všetkých žiakov 2. stupňa. Ďalšie informácie a podrobnosti k dištančnému vzdelávaniu zverejníme v pondelok 26.10.2020 prostredníctvom EduPage a nášho webového sídla.
Žiaci 1. stupňa sa budú naďalej vyučovať v škole podľa platného rozvrhu, taktiež prevádzka ŠKD bude prebiehať bez zmeny.
O prijatých zmenách v súvislosti s výučbou a prevádzkou ŠKD Vás budeme priebežne informovať.


13.10.2020

POZOR - zmena v ŠKD!!!

Zákonní zástupcovia žiakov navštevujúcich ŠKD povinní v termíne do 19.10.2020 predložiť písomné oznámenie (do slovníka alebo na samostatný papier) času odchodu dieťaťa z ŠKD potvrdené vlastnoručným podpisom. Odchod z ŠKD nebudú rodičia oznamovať telefonicky!

V prípade zmeny odchodu dieťaťa je potrebné túto zmenu písomne nahlásiť.  

Deti budú odchádzať v polhodinových intervaloch, ktoré určia zákonní zástupcovia v presne stanovenom termíne, môžu si vybrať z nasledujúcich možností:

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

Pedagóg zodpovedný za oddelenie ŠKD v určený čas pošle dieťa pred pavilón, kde si ho rodič vyzdvihne. V prípade, že dieťa bude chodiť domov samo, musí zákonný zástupca túto skutočnosť písomne oznámiť pedagógovi v ŠKD.

Ak dieťa navštevuje jeden alebo viac záujmových krúžkov, v tento deň môže zákonný zástupca zvoliť iný čas odchodu ako určujú stanovené termíny (platí to len vtedy, keď sa opäť povolí prevádzka záujmových krúžkov).


11.10.2020

Na základe vyhlásenia ministra školstva Branislava Gröhlinga, od pondelka 12.10.2020 je nosenie rúšok povinné aj pre žiakov 1. stupňa. Platí teda, že všetci žiaci školy si musia nosiť na vyučovanie 2 rúška (1 náhradné). Opäť upozorňujeme, že ak dieťa vymešká viac ako 3 dni (vrátane víkendu), musí priniesť zákonným zástupcom podpísané "Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti" - dokument si môžete stiahnuť tu: Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.docx .

Ak rodič alebo iný návštevník potrebuje vstúpiť do interiéru školy (v prípade, že niečo vybavuje), musí vopred telefonicky kontaktovať vedenie školy a dohodnúť stretnutie s vyplneným tlačivom o bezinfekčnosti - tlačivo si môžete stiahnuť tu: Vyhlásenie návštevníka o bezinfekčnosti.docx


07.10.2020
Ranný klub v ŠKD otvárame od 07.10.2020 pre žiakov 1. a 2. ročníka v čase od 6:30 do 7:30 hod. Prosíme rodičov, aby do ranného klubu dávali deti len z nevyhnutných dôvodov.

30.09.2020
Ranný klub v ŠKD naďalej ostáva zatvorený do 02.10.2020. O ďalších zmenách budeme priebežne informovať. 

29.09.2020
Časový harmonogram pri stravovaní sa mierne koriguje. Zmena je v dokumente zvýraznená. Zmenený dokument si môžete stiahnuť tu:

Harmonogram nástupu a stravovania.docx

22.09.2020
Do interiéru školy (jednotlivé pavilóny) môžu vstupovať len žiaci a zamestnanci školy. Pre všetkých ostatných je vstup do interiéru školy zakázaný. Ak rodič alebo iný návštevník potrebuje vstúpiť do interiéru školy (v prípade, že niečo vybavuje), musí vopred telefonicky kontaktovať vedenie školy a dohodnúť stretnutie s vyplneným tlačivom o bezinfekčnosti.

Treba dodržiavať pravidlá a rešpektovať všetky obmedzenia. Pravidlá a tlačivo o vyhlásení návštevníka o bezinfekčnosti  si môžete stiahnuť tu:
Pravidlá pre žiakov a rodičov.docx
Vyhlásenie návštevníka o bezinfekčnosti.docx

17.09.2020
Všetky obmedzenia z dôvodu dodržania odporúčaní epidemiologických opatrení na škole platia minimálne do 30.09.2020. Ranný klub v ŠKD naďalej nebude v prevádzke taktiež minimálne do 30.09.2020. 

Podľa odporúčania Ministerstva školstva rodičia nemôžu vstupovať do interiéru školy.

 Zákonný zástupca pred vyzdvihnutím dieťaťa z ŠKD telefonicky oznámi pedagógovi v ŠKD čas o ktorej hodine a minúte si dieťa zoberie z ŠKD. Rodič počká na dieťa pred pavilónom v ktorom je jeho oddelenie ŠKD, nesmie vstupovať do pavilónu. Pedagóg zodpovedný za oddelenie ŠKD pošle dieťa pred pavilón, kde si ho rodič vyzdvihne. V prípade, že dieťa bude chodiť domov samo, musí zákonný zástupca túto skutočnosť oznámiť pedagógovi v ŠKD aj s časovým údajom odchodu dieťaťa.
Telefónne čísla vychovávateliek v ŠKD budú zverejnené na vchodových dverách v 4. a 5. pavilóne školy a pošleme ich cez Edupage rodičom.

O zmenách Vás priebežne budeme informovať.


14.09.2020

Naďalej platia všetky obmedzenia z dôvodu dodržania odporúčaní epidemiologických opatrení na škole. 
Ranný klub v ŠKD nebude v prevádzke do 18.09.2020. O zmenách Vás priebežne budeme informovať.

25.08.2020
Vážení rodičia, milí žiaci!

Prázdniny ubehli rýchlo. V živote to tak chodí. Niečo sa končí a niečo začína. Opäť stojíme pred začiatkom nového školského roka. Veríme, že neľahký čas vzdelávania dištančnou formou je za nami a teraz spoločne môžeme dať načerpanú silu a energiu do nového školského roka, ktorý bude pokojnejší a tvorivejší.

 Je dôležité, aby sme rešpektovali všetky prijaté opatrenia pre bezpečnosť nás všetkých.

 Zásadnou zmenou oproti predchádzajúcemu obdobiu je, že od septembra je účasť na vyučovaní povinná!

 Slávnostné otvorenie školského roka 2020/21 a sa uskutoční 02.09.2020 o 8.00 hod.

 Žiaci 2. až 9. ročníka nastúpia priamo do svojich tried (rozmiestnenie tried je v prílohe).

 Žiaci 1. ročníka spolu so zákonným zástupcom nastúpia pred 6. pavilón (pavilón dielní), kde budú rozdelení do tried a následne spolu s triednymi učiteľkami v doprovode zákonného zástupcu odídu do svojich tried.
Prosím rodičov, aby dbali na dodržiavanie pokynov, ktoré si môžete stiahnuť tu: Pokyny pre rodičov.docx.
Od septembra budeme v škole vykonávať ranný filter - meranie teploty a preto deti budú chodiť do školy podľa časového harmonogramu, ktorý si môžete stiahnuť tu: Harmonogram nástupu do školy a stravovania.docx
Zákonný  zástupca (od 2. ročníka môže aj žiak)  predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy – 02.09.2020 Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021 a Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Tieto dokumenty si môžete stiahnuť a vytlačiť v prílohe pod článkom. Rodičia, ktorí nemajú možnosť vytlačiť si tieto dokumenty, si ich môžu vyzdvihnúť v škole.

Prílohy k začiatku školského roka 2020/21:
pdf Umiestnenie tried.pdf   
docx Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.docx
pdf Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.pdf

docx Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťapred začiatkom nového šk. roka 2020/2021.docx

 pdf Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021.pdf

Zápis detí do ŠKD na šk. rok 2020/2021: klikni tu


24.08.2020 

V stredu dňa 26.08.2020 budeme rozdávať vysvedčenie žiakom, ktorí odchádzajú z našej školy podľa daného časového harmonogramu:

09.00 hod           - 9.A

10.00 hod           - 9.B

11.00 hod           - 9.C

12.00 hod           - 5. a 8. ročník (len tí, ktorí odchádzajú zo školy na 8- ročné gymnázium a bilingválne gymnázium alebo bilingválnu sekciu Obchodnej akadémie)

Všetci žiaci, ktorí odchádzajú zo školy, musia mať odovzdané učebnice, kľúče od skriniek, kartičky z jedálne a vyplatené poškodené učebnice.


29.06.2020

Vysvedčenia pre žiakov 9. ročníka a žiakov 5. a 8. ročníka, ktorí odchádzajú na 8- ročné gymnázium a bilingválne gymnázium alebo bilingválnu sekciu Obchodnej akadémie, budeme vydávať dňa 26.08.2020 v čase od 8:00 do 12:00 hod v hlavnom pavilóne školy.

Ostatní žiaci 1. až 8. ročníka dostanú vysvedčenie pri nástupe do školy dňa 02.09.2020.


25.06.2020

Na základe rozhodnutia Krízového štábu Mesta Čadca sú uzatvorené všetky základné školy v Čadci s účinnosťou od 26.06.2020 do odvolania.

O zmenách a ďalšom postupe Vás budeme informovať prostredníctvom webového sídla školy a Mesta Čadca.

Riaditeľstvo školy.


Organizacnepokyny


15.06.2020

Od 22.06.2020 otvárame školu aj pre staršie deti 6. až. 9. ročníka. Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do ZŠ, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka v trvaní viac ako 3 dni, písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Ak niekto nemá doma tlačiareň, toto vyhlásenie dostane pri nástupe do školy, ktoré bude musieť zákonný zástupca dieťaťa vypísať a podpísať ešte pred tým, ako dieťa vstúpi do školy (treba priniesť vlastné pero). Žiaci, ktorí nebudú mať vyhlásenie vypísané a podpísané rodičom, nemôžu vstúpiť do školy. Vyučovanie končí obedom.

28.05.2020

Dôležité dokumenty pri nástupe do školy od 01.06. Prosím zákonných zástupcov detí 1. až 5. ročníka, aby si tieto dokumenty naštudovali. Sú tam pravidlá, podmienky a organizačné pokyny za akých sa otvára škola .
Dokumenty si môžete stiahnuť tu:
docx Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania od 1.6.2020
docx Harmonogram nástupu do školy, stravovania o zoznam oddelení v ŠKD


25.05.2020

Od 01.06.2020 otvárame školu pre 1. až 5. ročník. Nástup do školy je dobrovoľný. Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do ZŠ, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka v trvaní viac ako 3 dni, písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Tlačivo si môžete stiahnuť tu: 
docx Vyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave. 
Ak niekto nemá doma tlačiareň, toto vyhlásenie dostane pri nástupe do školy 1.6.2020, ktoré bude musieť vypísať ešte pred tým, ako dieťa vstúpi do školy (treba priniesť vlastné pero).

20.05.2020

docx Zásady hodnotenia žiakov v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v 2.polroku školského roka 2019/2020


13.05.2020

Usmernenie na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie


01.04.2020

Úhrada príspevkov v školách a školských zariadeniach

Mesto Čadca informuje o postupe pri uhrádzaní príspevkov v období mimoriadnej situácie.
Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zo dňa 26. marca 2020 ostávajú školy a školské zariadenia zatvorené až do odvolania. V tejto súvislosti informujeme rodičov, resp. zákonných zástupcov detí, že úhrady príspevkov za materské školy, školské kluby, základné umelecké školy, centrum voľného času a zariadenia školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sú od 1. apríla až do odvolania pozastavené.


25.03.2020
OZNAM OD ZRIAĎOVATEĽA PRE RODIČOV
Oznam je v pdf súbore. Kliknite pdf 
OZNAM MESTO ČADCA.


24.03.2020

OZNAM PRE RODIČOV - aktualizácia.
Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva sú všetky školy a školské zariadenia zatvorené až do odvolania - to znamená, že treba sledovať média, kde sa dozvieme kedy budú školy opäť otvorené.
Pre školský rok 2019/2020 sa ruší aj Testovanie-9, teda monitor, ktorý píšu žiaci deviateho ročníka a žiaci štvrtého ročníka osemročných gymnázií.
Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára. Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna. Posúvajú sa aj termíny zápisov do základných škôl. Tie by sa mali uskutočniť v druhej polovici apríla, od 15. do 30. apríla, ale bez osobnej prítomnosti detí.
Ministerstvo školstva predstavuje novú platformu na dištančné vzdelávanie – webovskú stránku www.ucimenadialku.sk, kde nájdu učitelia, žiaci, ale aj rodičia materiály na digitálne vzdelávanie a ďalšie dôležité informácie. Stránka bude k dispozícii v najbližších dňoch.


24.03.2020
EDUPAGE - Internetová žiacka knižka
Tu je návod, ako môžete odoslať správu aj s prílohou hociktorému učiteľovi - návod je v pdf súbore.
Kliknite pdf Návod

20.03.2020
PRIHLÁSENIE NA PORTÁL www.bezkriedy.sk 
Ak nemáte prístupové údaje na portál www.bezkriedy.sk tu je návod ako ich získať:
Kliknite  bezkriedy

12.03.2020

MIMORIADNY OZNAM PRE RODIČOV - aktualizácia.

Na základe vydaných opatrení Ústredného krízového štábu SR budú zatvorené školy a školské zariadenia po dobu 14 dní v termíne od pondelka 16.03.2020. Treba aj naďalej sledovať vyhlásenia  Ústredného krízového štábu týkajúce sa doby zatvorenia škôl a školských zariadení a ďalších opatrení.

Počas zatvorenia škôl a školských zariadení treba dodržiavať pravidlá, ktoré vyhlásil Ústredný krízový štáb SR. Pre deti našej školy platí, že sa majú zdržiavať hlavne doma a nemali by sa stretávať s inými deťmi. Tí, ktorí majú prístup na stránku www.bezkriedy.sk budú od niektorých vyučujúcich dostávať študijné materiály a úlohy prostredníctvom tejto aplikácie. Úlohy a zadania môžete dostať aj prostredníctvom internetovej žiackej knižky v prostredí edupage - prosím rodičov, aby sledovali aj internetovú žiacku knižku.

 Read More

11.03.2020

MIMORIADNY OZNAM PRE RODIČOV – s ohľadom na koronavírus COVID – 19.

Na základe rozhodnutia Mesta Čadca oznamujeme rodičom, že od 12.03.2020 do 18.03.2020 je prerušené vyučovanie na našej základnej škole. V čase zatvorenia školy bude mimo prevádzky školská jedáleň a žiaci budú automaticky odhlásení z obedov.

O zmenách a ďalšom postupe Vás budeme informovať prostredníctvom webového sídla školy a mesta Čadca.

Riaditeľstvo školy


10.03.2020

Mesto Čadca ruší až do odvolania všetky spoločenské, kultúrne i športové podujatia. Je to pre obavy zo šírenia koronavírusu. Prevencia šírenia vírusov je momentálne na prvom mieste.

Celý článok tu: https://www.mestocadca.sk/mesto/2020/informacie-a-odporucania-k-novemu-koronavirusu-a-ochoreniu-covid-19.html


10.03.2020

Ministerstvo školstva vydalo druhé usmernenie v súvislosti so šírením koronavírusu


01.03.2020

List Ministerky školstva SR - usmernenie pre školy a školské zariadenia ohľadne šírenia Koronavírusu:Celýčlánok tu: pdf usmernenie_koronavirus.pdf