Základná škola
Rázusova č. 2260
022 01 Čadca

Tel. 0414334165 – ZŠ
Tel./Fax 0414334166 - ZŠ

email: skola@zsrazusova.sk

 

IČO: 37812238
DIČ: 2021666097

 

Školská jedáleň:

Tel. : 041/ 433 56 90   
Mob: 0911 506 171

Email: jedalen.zsrazusova@gmail.com

Voľné miesta

Voľné miesto - ŠKOLSKÝ PSYCHOLÓG

Základná škola, Rázusova 2260, 022 01 Čadca
prijme 1 zamestnanca na pracovnú pozíciu: ŠKOLSKÝ PSYCHOLÓG
Pracovné miesto vytvorené cez Národný projekt Podpora pomáhajúcich profesií III-NIVAM.
Miesto výkonu práce: Základná škola, Rázusova 2260, 022 01 Čadca
Termín nástupu: 01.09.2023
Rozsah úväzku: 100%

Platové podmienky: V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri
výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády č.
296/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom
záujme.

Požiadavky na uchádzača
Vzdelanie
Predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca podľa zákona
č . 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších
predpisov a Vyhlášky MŠVVaŠ SR 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických
zamestnancov a odborných zamestnancov (kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti
školského psychológa sú uvedené v prílohe č. 11 tejto vyhlášky)
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov:
žiadosť o prijatie do zamestnania s uvedením telefonického kontaktu,

profesijný životopis vo forme europassu (327_EUROPEAN CURRICULUM VITAE FORMAT-
Slovenská verzia)

kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
v prípade úspešnosti pri osobnom pohovore poskytnutie údajov o bezúhonnosti podľa zákona
138/2019 Z. z.,
v prípade úspešnosti pri osobnom pohovore Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon
pedagogickej činnosti.

 

Doklady zasielajte do 18.8.2023 na adresu Základná škola, Rázusova 2260, 022 01 Čadca.

 

Kontaktná osoba: Mgr. Zdenka Maslíková, č.t. 0908422052, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.