Ponuka

učiteľ-ka pre primárne vzdelávanie

Základná škola, Rázusova 2260, 022 01 Čadca

 

prijme na zastupovanie

počas dlhodobej PN učiteľa/ku pre primárne vzdelávanie.

Dátum predpokladaného nástupu: 10. 01. 2022
Pracovný pomer: plný pracovný úväzok
Plat: podľa Zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Požadované kvalifikačné predpoklady a požiadavky :

  •  VŠ vzdelanie II. stupňa v požadovanom študijnom odbore v súlade so zák. č.138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 23. decembra 2019 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v súlade s Nariadením vlády č. 201 Slovenskej republiky z 3. júla 2019 o priamej výchovno-vzdelávacej činnosti a Vyhlášky MŠVVaŠ SR 1/2020,
  • zdravotná spôsobilosť,
  • bezúhonnosť,
  • ovládanie štátneho jazyka.

 

Zoznam požadovaných dokladov:

  •   písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru,
  •   kópie dokladov o  dosiahnutom vzdelaní,
  •   profesijný  životopis (CV) s presným a úplným vyznačením dosiahnutého vzdelania, študijných odborov a programov,
  •   písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov ( v súlade so zákonom 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov),
  •   čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (zatiaľ).

 Svoje žiadosti s požadovanými dokladmi v písomnej  podobe zasielajte na adresu:

Základná škola, Rázusova 2260, 022 01 Čadca alebo elektronicky na email: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .

 

Bližšie informácie u riaditeľky školy: 0908 422 052.