Užitočné odkazy

jedalny_listok   facebook_skoly    zvonenie    edupage    bez_kriedy   eaktovka   lifeliqe    alf_test_ziakov    alf_video_navody        o_skole    alf_test_ucitel    virtualna_kniznica    skolsky_email   email_zmena_hesla

 

 

 
Čítať celý článok...
 

Zápis do 1. ročníka

Videopozvánka na zápis: https://www.facebook.com/watch/?v=749680203503137

Zápis bude prebiehať od 4. apríla do 5. apríla 2023 v čase od 13:30 do 16:30 hod v 5. pavilóne školy. Pred zápisom môžete vypísať elektronickú prihlášku z domu (používajte aj diakritiku a meno a priezvisko dieťaťa napíšte podľa rodného listu) elektronickou formou pomocou aplikácie
"Prihláška do 1. ročníka" na webovom sídle školy. V prípade, že elektronickú prihlášku nevypíšete doma, môžete ju vypísať pri zápise spolu s našimi učiteľkami. 

Prosím rodičov, aby v elektronickom formulári vypísali všetky údaje a všetky položky (aj údaj o nepovinnom predmete, kde zvolíte, či Vaše dieťa bude navštevovať predmet „Náboženská výchova“ alebo predmet „Etická výchova, záujem o ŠKD - školský klub detí, cudzí jazyk, záujem o stravovanie v ŠJ).
Poplatky za zošity s predtlačou v hodnote 6 € sa budú vyberať pri zápise.
 

Pri odklade povinnej školskej dochádzky podľa novely Školského zákona zo dňa 01.01.2021 dochádza k zásadným zmenám.

 Ak dieťa po dovŕšení 6 rokov nedosiahne školskú spôsobilosť, bude potrebné požiadať riaditeľa materskej školy o POKRAČOVANIE plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole. Riaditeľ o tom vydá rozhodnutie.

 Potrebný bude:

  • písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
  • písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast a
  • a informovaný súhlas zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

Takže odklad povinnej školskej dochádzky nebude už rodič riešiť s riaditeľom základnej školy, ale s riaditeľom materskej školy.

Odklad povinnej školskej dochádzky odporúčame riešiť ešte pred zápisom dieťaťa do školy, aby základná škola v čase zápisu mala už tieto informácie k dispozícii.

Rodičia dieťaťa, ktoré bude mať odklad povinnej školskej dochádzky a bude ďalší školský rok opäť navštevovať materskú školu, pri vyplňovaní elektronickej prihlášky napíšu do poznámky na konci elektronickej prihlášky, že majú vybavený odklad, alebo žiadajú o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky svojho dieťaťa.

 

 Elektronickú prihlášku na zápis si môžete spustiť TU: Prihláška do 1. ročníka
Tlačivá na stiahnutie:
Zápisný lístok

Čítať celý článok...
 

Začiatok školského roka 2022-23

Slávnostné otvorenie školského roka 2022/23.


Vážení rodičia, milí žiaci!

Prázdniny ubehli rýchlo. Opäť stojíme pred začiatkom nového školského roka. 
Slávnostné otvorenie školského roka 2022/23 a sa uskutoční 05.09.2022 o 8.00 hod  na nádvorí pred pavilónom dielní. 


Tešíme sa na našich žiakov.
Tu si môžete stiahnuť odporúčané zostavy školských pomôcok podľa ročníkov pre nový školský rok : pdf 1. ročník  , pdf 2.-9. ročník


Pri nástupe do školy zákonný zástupca žiaka vyplní "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti" prostredníctvom aplikácie EDUPAGE. Rodičia bez prístupu na EDUPAGE si môžu tlačivo stiahnuť a vypísať tu: pdf "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti" . Rodičia, ktorí nejamú možnosť vytlačiť si toto vyhlásenie, si ho môžu vypísať aj v škole.
Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti rodič predkladá pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy a školského zariadenia v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú). V prípade, že rodič nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, dieťa/žiak sa považuje za príznakového, a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať. Ak dieťa/žiak neprišiel v sprievode rodiča do školy a nepredložil „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, je potrebné dieťa/žiaka umiestniť do izolačnej miestnosti a bezodkladne kontaktovať rodiča.

Zápis do školského klubu detí na školský rok 2022/2023 bude prebiehať v dňoch:

30.8. 2022 a 31.8. 2022 od 8.00 -13.00 hod. vo 4. pavilóne,

5.9. 2022 od 8.00 – 11.00 hod. vo 4. pavilóne na prízemí.

Mesačný poplatok za ŠKD je 15 eur. Platba sa realizuje formou trvalého príkazu v banke alebo internetbankingom do 10. dňa v mesiaci . Každé dieťa bude mať pridelený svoj variabilný a špecifický symbol, ktoré dostane v priebehu 1. školského týždňa. Deti, ktoré už navštevovali ŠKD, dostanú nový variabilný symbol.

K prihláseniu diaťaťa je potrebné vypísať :

-          Zápisný lístok (všetky deti)

-          Žiadosť o prijatie dieťaťa do ŠKD (len nové deti)

Oba dokumenty si môžete stiahnuť tudoc zápisný lístok do ŠKD ,   docx žiadosť o prijatie do ŠKD.

Rodičia, ktorí nemajú možnosť vytlačiť si tieto dokumenty, si ich môžu vypísať v škole.

Ranný klub v ŠKD bude v prevádzke od 06.09.2022 v čase od 6.30 do 7.30 hod.
 

Usmernenia - Koronavírus

25.02.2022

Od pondelka 28.02.2022 opäť otvárame ranný klub v ŠKD v čase od 6:30 do 7:30. Naďalej treba dodržiavať protipandemické opatrenia – prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom FFP2 alebo rúškom, umývanie a dezinfekcia rúk a dodržiavania rozostupov medzi deťmi.

Čítať celý článok...