Užitočné odkazy

jedalny_listok   facebook_skoly    zvonenie    edupage    bez_kriedy    alf_test_ziakov    alf_video_navody        o_skole    alf_test_ucitel    virtualna_kniznica    skolsky_email   

 

 

Čítať celý článok...
 

Usmernenia - Koronavírus

30.04.2021
Od pondelka 03.05.2021 na základe Vyhlášky č. 197 Úradu verejného zdravotníctva SR a informácií zverejnených na stránke Ministerstva školstva sa nemusia testovať ani žiaci 2. stupňa ZŠ na ochorenie COVID 19 (okrem tých žiakov 9. ročníka, ktorí potrebujú negatívny test na prijímacie pohovory na stredné školy) a tiež platí výnimka zo zákazu vychádzania do školy bez potreby preukazovania sa negatívnym testom na ochorenie Covid-19 aj pre sprevádzajúcu osobu. Pri návšteve a vstupe do školy sa teda žiaci nebudú musieť preukazovať negatívnym testom či už svojim alebo svojho zákonného zástupcu. Naďalej platia opatrenia RÚVZ – povinné nosenie rúška, dezinfekcia rúk pri nástupe do školy, dodržiavať rozostupy.
Upozorňujeme, že každý vstup cudzej osoby (platí to aj pre zákonného zástupcu žiaka) do interiéru školy musí byť vopred telefonicky oznámený na riaditeľstvo školy, takáto osoba musí mať platný negatívny test na ochorenie COVID-19 nie starší ako 7 dní.
Žiaci 5. až 7. ročníka, ktorí nastúpia do školy od 03.05.2021 prinesú "Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka o bezinfekčnosti". Toto vyhlásenie musí byť podpísané zákonným zástupcom. Vyhlásenie si môžete stiahnuť tu: docx Vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka o bezinfekčnosti
Vyhlásenie je možné poslať aj elektronicky cez Edupage – v úvode si zvolíte položku „Žiadosti/Vyhlásenia“ – cez počítač zvolíte tlačidlo +, v mobilnom telefóne zvolíte tlačidlo „Pridať žiadosť/vyhlásenie“ a vyberiete Vyhlásenie o bezinfekčnosti – (8).
Pre všetkých žiakov našej školy platí, že pri každom prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) zákonný zástupca žiaka predkladá uvedené vyhlásenie.

22.04.2021
Od 26.04.2021 žiaci 5. až 7. ročníka budú naďalej pokračovať v dištančnom vzdelávaní z domu, keďže podľa kovid automatu je okres Čadca zaradený medzi bordové okresy. Prezenčného vyučovania v škole sa zúčastňujú žiaci 1. stupňa ZŠ a žiaci koncových ročníkoch - 8. a 9. ročník - naďalej platí, že v pondelok 26.04.2021 sa pri nástupe žiaci 8. a 9. ročníka musia preukázať platným negatívnym antigénovým testom nie starším ako 7 dní a čestným vyhlásením zákonného zástupcu žiaka o bezinfekčnosti. Tí žiaci, ktorí sa v piatok 23.04.2021 zúčastnia kloktacieho testu v škole sa preukážu negatívnym výsledkom kloktacieho testu, ktorý príde na mailovú adresu a telefónne číslo ich rodičov a tiež čestným vyhlásením zákonného zástupcu žiaka. O ďalších zmenách Vás budeme včas informovať.

16.04.2021

Zmena povinnosti nosiť respirátor v škole

Na základe Vyhlášky ÚVZ SR č. 175 z 15. apríla 2021 sa povinnosť nosiť respirátor v interiéri môže nahradiť iným prekrytím dýchacích ciest: rúškom, šálom alebo šatkou v prípade:

  • žiakov v škole alebo školskom zariadení
  • pedagogických zamestnancov v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu

Zmena platí od pondelka 19. apríla 2021. Žiaci 8. a 9. ročníka pri nástupe na prezenčné vyučovanie teda nemusia mať na vyučovaní respirátor, stačí, ak budú mať rúško.

Vyhlášku si môžete stiahnuť tu: pdf Vyhláška ÚVZ SR č. 175 z 15. apríla 2021


13.04.2021

Od 19.04.2021 žiaci 8. a 9. ročníka nastupujú na prezenčné vyučovanie. Pri nástupe sa preukážu platným negatívnym antigénovým testom nie starším ako 7 dní a čestným vyhlásením zákonného zástupcu žiaka o bezinfekčnosti (tlačivo si môžete stiahnuť na konci textu, alebo ho môžete odoslať elektronicky prostredníctvom EDUPAGE). Možnosť antigénového testovania bude aj v škole 17.04.2021 v čase od 8.00 do 17.30 v telocvični.
V ďalšom týždni sa žiaci môžu dať otestovať na základe prejaveného záujmu kloktaním v škole.
V prípade, že žiak nenastúpi na vyučovanie, zákonný zástupca môže žiaka ospravedlniť najviac na 5 vyučovacích po sebe idúcich dní. Pri dlhšej neprítomnosti treba lekárske potvrdenie. Škola nebude zabezpečovať aj dištančné vyučovanie. Úlohy si zabezpečuje žiak tak ako pri chorobe. Pri dlhšej absencii a nedostatku podkladov ku klasifikácii môže byť žiak skúšaný komisionálne na konci školského roka.
Od 19.04.2021 bude upravený rozvrh hodín na základe usmernenie ministra školstva.
Po nástupe prvé dva týždne bude prebiehať adaptačné obdobie bez skúšania, písomných prác a testov.

Dokument na stiahnutie: docx Čestné vyhlásenie.docx


24.03.2021

Na pedagogickej rade dňa 23.03.2021 bol prerokovaný a schválený dokument „Organizácia a hodnotenie počas dištančného vzdelávania“. V tomto dokumente sú uvedené zmeny týkajúce sa nových pravidiel v organizácii a hodnotení počas dištančného vzdelávania s účinnosťou od 24.03.2021.

 

Dokument si môžete stiahnuť tu: docx Organizácia a hodnotenie počas dištančného vzdelávania


04.03.2021

Od 08.03.2021 vyučovanie v ročníkoch 1 – 4 prebieha v súlade s rozhodnutím ministra školstva č. 2021/10079:1-A1810 zo dňa 02.03.2021. Škola bude otvorená prednostne pre žiakov, ktorí sú deťmi zamestnancov s nevyhnutným výkonom práce, alebo pre žiakov, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu. 

Naďalej bude škola otvorená aj pre tých žiakov 2. stupňa, ktorí nemajú možnosť dištančného vzdelávania z domu.

Ostatné pravidlá zostávajú nezmenené - najmenej 1 z rodičov dieťaťa v ročníkoch 1 – 4 musí mať negatívny antigénový test nie starší ako 7 dní a následne pravidelné testovanie zákonného zástupcu po 7 dňoch. V ročníkoch 5 – 9 pre deti bez možnosti dištančného vzdelávania aj negatívny test žiakov a 1 z rodičov.

Testovať sa bude každú sobotu v našej škole v čase od 8.00 do 18.00 hod.

Každý pondelok pri nástupe do školy rodič alebo dieťa odovzdá čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti.

Inovované čestné vyhlásenie si môžete stiahnuť tu: docx Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti26.02.2021

Podľa Covid semaforu a pokynov od RÚVZ naďalej bude prebiehať výučba žiakov 1. stupňa prezenčne. Podmienkou nástupu žiakov do školy je, že najmenej 1 z rodičov dieťaťa musí mať negatívny antigénový test nie starší ako 7 dní a následne pravidelné testovanie zákonného zástupcu po 7 dňoch. Pri nástupe do školy rodič odovzdá čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti, v ktorom sa zaväzuje, že má platný negatívny antigénový test. To znamená, že najmenej 1 z rodičov žiaka sa musí testovať antigénovými testami pravidelne každých 7 dní a každý pondelok dieťa odovzdá čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti. Aj túto sobotu 27.02.2021 sa môžete otestovať na MOM v našej telocvični v čase od 8.00 do 18.00 hod. Tento stav pravidelného testovania bude až do odvolania a každú sobotu bude v našej telocvični otvorené MOM v čase od 8.00 do 18.00 hod. V prípade zmeny Vás budeme informovať prostredníctvom nášho webového sídla alebo Edupage.23.02.2021

Pre rodičov žiakov 9. ročníka a žiakov 8. ročníka, ktorí sa hlásia na stredné školy, zverejňujeme návod ako postupovať pri prihlasovaní na stredné školy.

 Tento návod si môžete stiahnuť tu:

pdf Proces zberu a odosielania prihlášok na stredné školy v školskom roku 2020/202112.02.2021
Jarné prázdniny budú od 15.02.2021 do 19.02.2021. Po prázdninách nastúpia do školy deti 1. stupňa. Podmienkou nástupu je, že najmenej 1 z rodičov dieťaťa musí mať negatívny antigénový test nie starší ako 7 dní a následne pravidelné testovanie zákonného zástupcu po 7 dňoch. Pri nástupe do školy rodič odovzdá čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti, v ktorom sa zaväzuje, že má platný negatívny antigénový test. Aktualizované čestné vyhlásenie si môžete stiahnuť tu:Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti.docx
Otestovať sa môžete aj na mobilnom odbernom mieste (MOM) v telocvični našej školy v sobotu 20.02.2021 v čase od 8.00 do 18.00 hod., ktoré je určené výhradne pre zamestnancov školy a rodičov našich žiakov.  V prípade ďalších zmien Vás budeme informovať prostredníctvom Edupage a nášho webového sídla.

04.02.2021 + doplnené informácie
Od 8. februára sa obnoví  vyučovací proces pre 1. stupeň základných škôl a zároveň sa otvorí aj ŠKD (školský klub detí). Deti budú chodiť ráno do školy podľa harmonogramu, ktorý si môžete stiahnuť tu: docx Harmonogram nástupu do školy a stravovania . Zároveň upozorňujeme, že treba naďalej dodržiavať hygienické opatrenia R-O-R (rúška, odstupy, ruky). Podmienkou nástupu žiakov do školy je, že najmenej 1 z rodičov dieťaťa musí mať negatívny antigénový test nie starší ako 7 dní a následne pravidelné testovanie zákonného zástupcu po 7 dňoch. Pri nástupe do školy rodič odovzdá čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti, v ktorom sa zaväzuje, že má platný negatívny antigénový test. Čestné vyhlásenie si môžete stiahnuť tu: Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti.docx

Otestovať sa môžete na mobilnom odbernom mieste (MOM) v telocvični našej školy v sobotu 06.02.2021 v čase od 8.00 do 18.00 hod., ktoré bude zriadené výhradne pre zamestnancov školy a rodičov našich žiakov. Prosíme, aby ste využili toto MOM. Zriaďovateľ vytvorí aj MOM v Dome kultúry, ktoré bude otvorené v sobotu 06.02.2021 v čase od 8.00 do 18.00 hod. a v nedeľu od 13.00 do 18.00 hod. Takisto sa môžete otestovať aj na fungujúcich 3 mobilných odberných miestach, ktoré sú zriadené v Čadci.

V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak:
1. škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu,
2. zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa alebo formou dištančného vyučovania, ak má na to škola kapacitné možnosti. Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,
3. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 2, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,
4. zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.

 ŠKD bude zabezpečené aj spolu s ranným klubom. Zákonný zástupcovia musia oznámiť písomne do slovníka alebo na papier časy odchodov dieťaťa z ŠKD, ktoré treba dodržiavať. V prípade nepredvídateľnej udalosti, ak sa čas odchodu nečakane zmení, môžu toto telefonicky oznámiť jednotlivým vychovávateľkám v ŠKD.

 Rodičia môžu individuálne prihlásiť svoje deti na školské stravovanie prostredníctvom tel. čísla - 041/ 433 56 90  alebo 0911 506 171 a taktiež prostredníctvom mailovej správy na adresu Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 V prípade ďalších zmien Vás budeme informovať prostredníctvom Edupage a nášho webového sídla.

 

 

Čítať celý článok...
   

Poplatky v Školskom klube detí a v Školskej jedálni

VZN Mesta Čadca č. 122/2011 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školských klubov detí v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca sa nemí na sumu 10,00 € s platnosťou od 01.04.2016.
 

VZN Mesta Čadca č. 118/2011 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni na jedno jedlo podľa vekových kategórii stravníkov v zariadeniach škoského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca sa s platnosťou od 01.04. 2016 mení takto:

výška príspevku na nákup potravín:

                                                                        obed                                 úhrada

-          stravníci od 6 – 11 rokov                        1,01 €                                1,01€

-          stravníci od 11 – 15 rokov                      1,09 €                                1,09€

-          dospelí stravníci                                    1,19€                                 1,19€


Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov (réžia):

-          na 1 žiaka je 2,00€ mesačne bez ohľadu koľko dni v mesiaci sa žiak odstravuje

-          pre zamestnancov školy a cudzích stravníkov v ŠJ v hodnote 1,00 € na jedno jedlo.

Kliknutím na odkazy si môžete pozrieť zmeny VZN ohľadom ŠKD, ŠJ, MŠ, ZUŠ a CVČ:

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

MATERSKÁ ŠKOLA

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA   


Stránka 1 z 2