Základná škola v Čadci na Rázusovej ulici je sídliskovou školou pavilónového typu.
Škola je umiestnená takmer v centre mesta, dobre dostupná, nachádzajúca sa medzi sídliskami.
Ako plnoorganizovaná škola výchovno-vyučovací proces zabezpečuje od roku 1967.


zs-letecky

 

 

Po kliknutí na obrázok uvidíte letecké zábery školy.

 

 

 

Objekt školy, ktorý prešiel v šk.r. 2009/2010 rekonštrukciou a modernizáciou pozostáva zo siedmich pavilónov, telocvične. Priaznivé prostredie pre športovanie detí vytvára  športový areál, kde sa nachádza: futbalové, basketbalové, antukové volejbalové ihrisko, bežecká dráha, beachvolejbalové ihrisko a novovybudovaná lezecká stena. Pre najmenších slúži detské ihrisko.

 

thumb_hlpavilon telocvičňa terapeutickamiestnost trieda

 

viac informácii o škole

Jedálny lístok

menu

 

 

  pdf jedalny_listok.pdf

 

 


Podrobnosti o stravných dávkach klikni TU.

 

 
   

2 % z dane pre Rodičovské združenie pri ZŠ

2p Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!


Čítať celý článok...
 

Usmernenia - Koronavírus

13.10.2020

POZOR - zmena v ŠKD!!!

Zákonní zástupcovia žiakov navštevujúcich ŠKD povinní v termíne do 19.10.2020 predložiť písomné oznámenie (do slovníka alebo na samostatný papier) času odchodu dieťaťa z ŠKD potvrdené vlastnoručným podpisom. Odchod z ŠKD nebudú rodičia oznamovať telefonicky!

V prípade zmeny odchodu dieťaťa je potrebné túto zmenu písomne nahlásiť.  

Deti budú odchádzať v polhodinových intervaloch, ktoré určia zákonní zástupcovia v presne stanovenom termíne, môžu si vybrať z nasledujúcich možností:

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

Pedagóg zodpovedný za oddelenie ŠKD v určený čas pošle dieťa pred pavilón, kde si ho rodič vyzdvihne. V prípade, že dieťa bude chodiť domov samo, musí zákonný zástupca túto skutočnosť písomne oznámiť pedagógovi v ŠKD.

Ak dieťa navštevuje jeden alebo viac záujmových krúžkov, v tento deň môže zákonný zástupca zvoliť iný čas odchodu ako určujú stanovené termíny (platí to len vtedy, keď sa opäť povolí prevádzka záujmových krúžkov).


11.10.2020

Na základe vyhlásenia ministra školstva Branislava Gröhlinga, od pondelka 12.10.2020 je nosenie rúšok povinné aj pre žiakov 1. stupňa. Platí teda, že všetci žiaci školy si musia nosiť na vyučovanie 2 rúška (1 náhradné). Opäť upozorňujeme, že ak dieťa vymešká viac ako 3 dni (vrátane víkendu), musí priniesť zákonným zástupcom podpísané "Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti" - dokument si môžete stiahnuť tu: Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.docx .

Ak rodič alebo iný návštevník potrebuje vstúpiť do interiéru školy (v prípade, že niečo vybavuje), musí vopred telefonicky kontaktovať vedenie školy a dohodnúť stretnutie s vyplneným tlačivom o bezinfekčnosti - tlačivo si môžete stiahnuť tu: Vyhlásenie návštevníka o bezinfekčnosti.docx


07.10.2020
Ranný klub v ŠKD otvárame od 07.10.2020 pre žiakov 1. a 2. ročníka v čase od 6:30 do 7:30 hod. Prosíme rodičov, aby do ranného klubu dávali deti len z nevyhnutných dôvodov.

30.09.2020
Ranný klub v ŠKD naďalej ostáva zatvorený do 02.10.2020. O ďalších zmenách budeme priebežne informovať. 

29.09.2020
Časový harmonogram pri stravovaní sa mierne koriguje. Zmena je v dokumente zvýraznená. Zmenený dokument si môžete stiahnuť tu:
Harmonogram nástupu a stravovania.docx


22.09.2020
Do interiéru školy (jednotlivé pavilóny) môžu vstupovať len žiaci a zamestnanci školy. Pre všetkých ostatných je vstup do interiéru školy zakázaný. Ak rodič alebo iný návštevník potrebuje vstúpiť do interiéru školy (v prípade, že niečo vybavuje), musí vopred telefonicky kontaktovať vedenie školy a dohodnúť stretnutie s vyplneným tlačivom o bezinfekčnosti.
Treba dodržiavať pravidlá a rešpektovať všetky obmedzenia. Pravidlá a tlačivo o vyhlásení návštevníka o bezinfekčnosti  si môžete stiahnuť tu:
Pravidlá pre žiakov a rodičov.docx
Vyhlásenie návštevníka o bezinfekčnosti.docx

17.09.2020
Všetky obmedzenia z dôvodu dodržania odporúčaní epidemiologických opatrení na škole platia minimálne do 30.09.2020. Ranný klub v ŠKD naďalej nebude v prevádzke taktiež minimálne do 30.09.2020. 

Podľa odporúčania Ministerstva školstva rodičia nemôžu vstupovať do interiéru školy.

 Zákonný zástupca pred vyzdvihnutím dieťaťa z ŠKD telefonicky oznámi pedagógovi v ŠKD čas o ktorej hodine a minúte si dieťa zoberie z ŠKD. Rodič počká na dieťa pred pavilónom v ktorom je jeho oddelenie ŠKD, nesmie vstupovať do pavilónu. Pedagóg zodpovedný za oddelenie ŠKD pošle dieťa pred pavilón, kde si ho rodič vyzdvihne. V prípade, že dieťa bude chodiť domov samo, musí zákonný zástupca túto skutočnosť oznámiť pedagógovi v ŠKD aj s časovým údajom odchodu dieťaťa.
Telefónne čísla vychovávateliek v ŠKD budú zverejnené na vchodových dverách v 4. a 5. pavilóne školy a pošleme ich cez Edupage rodičom.

O zmenách Vás priebežne budeme informovať.


14.09.2020

Naďalej platia všetky obmedzenia z dôvodu dodržania odporúčaní epidemiologických opatrení na škole. 
Ranný klub v ŠKD nebude v prevádzke do 18.09.2020. O zmenách Vás priebežne budeme informovať.

25.08.2020
Vážení rodičia, milí žiaci!

 

Prázdniny ubehli rýchlo. V živote to tak chodí. Niečo sa končí a niečo začína. Opäť stojíme pred začiatkom nového školského roka. Veríme, že neľahký čas vzdelávania dištančnou formou je za nami a teraz spoločne môžeme dať načerpanú silu a energiu do nového školského roka, ktorý bude pokojnejší a tvorivejší.

 Je dôležité, aby sme rešpektovali všetky prijaté opatrenia pre bezpečnosť nás všetkých.

 Zásadnou zmenou oproti predchádzajúcemu obdobiu je, že od septembra je účasť na vyučovaní povinná!

 Slávnostné otvorenie školského roka 2020/21 a sa uskutoční 02.09.2020 o 8.00 hod.

 Žiaci 2. až 9. ročníka nastúpia priamo do svojich tried (rozmiestnenie tried je v prílohe).

 Žiaci 1. ročníka spolu so zákonným zástupcom nastúpia pred 6. pavilón (pavilón dielní), kde budú rozdelení do tried a následne spolu s triednymi učiteľkami v doprovode zákonného zástupcu odídu do svojich tried.
Prosím rodičov, aby dbali na dodržiavanie pokynov, ktoré si môžete stiahnuť tu: Pokyny pre rodičov.docx.
Od septembra budeme v škole vykonávať ranný filter - meranie teploty a preto deti budú chodiť do školy podľa časového harmonogramu, ktorý si môžete stiahnuť tu: Harmonogram nástupu do školy a stravovania.docx. 
Zákonný  zástupca (od 2. ročníka môže aj žiak)  predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy – 02.09.2020 Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021 a Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Tieto dokumenty si môžete stiahnuť a vytlačiť v prílohe pod článkom. Rodičia, ktorí nemajú možnosť vytlačiť si tieto dokumenty, si ich môžu vyzdvihnúť v škole.

Prílohy k začiatku školského roka 2020/21:
pdf Umiestnenie tried.pdf   
docx Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.docx
pdf Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.pdf

docx Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťapred začiatkom nového šk. roka 2020/2021.docx

 pdf Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021.pdf

 


Zápis detí do ŠKD na šk. rok 2020/2021: klikni tu


24.08.2020 

V stredu dňa 26.08.2020 budeme rozdávať vysvedčenie žiakom, ktorí odchádzajú z našej školy podľa daného časového harmonogramu:

 

09.00 hod           - 9.A

10.00 hod           - 9.B

11.00 hod           - 9.C

12.00 hod           - 5. a 8. ročník (len tí, ktorí odchádzajú zo školy na 8- ročné gymnázium a bilingválne gymnázium alebo bilingválnu sekciu Obchodnej akadémie)

 

Všetci žiaci, ktorí odchádzajú zo školy, musia mať odovzdané učebnice, kľúče od skriniek, kartičky z jedálne a vyplatené poškodené učebnice.


29.06.2020
Vysvedčenia pre žiakov 9. ročníka a žiakov 5. a 8. ročníka, ktorí odchádzajú na 8- ročné gymnázium a bilingválne gymnázium alebo bilingválnu sekciu Obchodnej akadémie, budeme vydávať dňa 26.08.2020 v čase od 8:00 do 12:00 hod v hlavnom pavilóne školy.

Ostatní žiaci 1. až 8. ročníka dostanú vysvedčenie pri nástupe do školy dňa 02.09.2020.


25.06.2020 Na základe rozhodnutia Krízového štábu Mesta Čadca sú uzatvorené všetky základné školy v Čadci s účinnosťou od 26.06.2020 do odvolania.

 

O zmenách a ďalšom postupe Vás budeme informovať prostredníctvom webového sídla školy a Mesta Čadca.

 

Riaditeľstvo školy.
Organizacnepokyny

15.06.2020 Od 22.06.2020 otvárame školu aj pre staršie deti 6. až. 9. ročníka. Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do ZŠ, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka v trvaní viac ako 3 dni, písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Ak niekto nemá doma tlačiareň, toto vyhlásenie dostane pri nástupe do školy, ktoré bude musieť zákonný zástupca dieťaťa vypísať a podpísať ešte pred tým, ako dieťa vstúpi do školy (treba priniesť vlastné pero). Žiaci, ktorí nebudú mať vyhlásenie vypísané a podpísané rodičom, nemôžu vstúpiť do školy. Vyučovanie končí obedom.

28.05.2020
Dôležité dokumenty pri nástupe do školy od 01.06. Prosím zákonných zástupcov detí 1. až 5. ročníka, aby si tieto dokumenty naštudovali. Sú tam pravidlá, podmienky a organizačné pokyny za akých sa otvára škola .
Dokumenty si môžete stiahnuť tu:
Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania od 1.6.2020         
Harmonogram nástupu do školy, stravovania o zoznam oddelení v ŠKD


25.05.2020
Od 01.06.2020 otvárame školu pre 1. až 5. ročník. Nástup do školy je dobrovoľný. Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do ZŠ, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka v trvaní viac ako 3 dni, písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Tlačivo si môžete stiahnuť tu: 
Vyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave. 

Ak niekto nemá doma tlačiareň, toto vyhlásenie dostane pri nástupe do školy 1.6.2020, ktoré bude musieť vypísať ešte pred tým, ako dieťa vstúpi do školy (treba priniesť vlastné pero).

20.05.2020  docx Zásady hodnotenia žiakov v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v 2.polroku školského roka 2019/2020


13.05.2020 Usmernenie na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácienemoc


01.04.2020

Úhrada príspevkov v školách a školských zariadeniach

 

Mesto Čadca informuje o postupe pri uhrádzaní príspevkov v období mimoriadnej situácie.
Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zo dňa 26. marca 2020 ostávajú školy a školské zariadenia zatvorené až do odvolania. V tejto súvislosti informujeme rodičov, resp. zákonných zástupcov detí, že úhrady príspevkov za materské školy, školské kluby, základné umelecké školy, centrum voľného času a zariadenia školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sú od 1. apríla až do odvolania pozastavené.

Čítať celý článok...