Rada školy

doc Štatút rady školy 54.00 Kb  

 

Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy miestnej samosprávy a záujmy rodičov, pedagogických zamestnancov a ďalších zamestnancov školy a žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy.

Rada školy sa vyjadruje ku koncepčným zámerom školy, a to najmä:   

- k počtu prijímaných žiakov,   

- k návrhu na úpravu učebných plánov a skladbe vyučovacích voliteľných a nepovinných    

  predmetov,   

- ku správe o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach,   

- k návrhu rozpočtu,   

- ku koncepčnému zámeru rozvoja školy a k jeho každoročnému vyhodnoteniu,   

- k správe o výsledkoch hospodárenia školy.   

 Rada školy bola ustanovená na štvorročné funkčné obdobie/ 2016-2020 /.

Má 11 členov: 7 volených a 4 delegovaných zástupcov vyšších orgánov.

Rada školy zasadá v pravidelných intervaloch štyri krát za školský rok.

Základným dokumentom činnosti je Štatút, ktorý obsahuje zákonné prvky práce ako i základné povinnosti a práva členov RŠ.

Zloženie rady školy:

 

Titl., priezvisko, meno

predseda

 Mgr. Yvonne Marjaková

pedagogickí zamestnanci

 Mgr. Zdenka Rebrošová

nepedagogický zamestnanec

 Marcela Larišová

zástupcovia rodičov

 RNDr. Katarína Horváthová, PhD

 Ing. Peter Slivka

 Ing. Marián Urbánek, PhD

Ing. Martin Šenfeld

delegovaní zástupcovia  zriaďovateľa

Mgr. Xénia Šurhaňáková

Mgr. Dana Jantulíková

Ing. Rudolf Cyprich

 Peter Zverec