Užitočné odkazy

jedalny_listok   facebook_skoly    zvonenie    edupage    bez_kriedy    alf_test_ziakov    alf_video_navody        o_skole    alf_test_ucitel    virtualna_kniznica    skolsky_email   

 

 

 
Čítať celý článok...
 

Usmernenia - Koronavírus

15.01.2021
Na základe rozhodnutia ministra školstva pokračujeme naďalej v dištančnej forme vzdelávania od 18.01. 2021 až do odvolania. Dištančne sa vzdelávajú žiaci 1. aj 2. stupňa. Priebežne vás budeme informovať o prípadných zmenách.

08.01.2021

Na základe rozhodnutia zriaďovateľa a zisteného záujmu z ankety otvárame jedno oddelenie ŠKD pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry a rodičov, ktorým vyplýva z povahy práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu. Oddelenie bude otvorené od 11.01.2021 do 15.01.2021 v čase od 7.00 do 16.00 hod.

Upozorňujeme rodičov detí, ktoré budú v tomto čase navštevovať ŠKD, aby  predložili potvrdenie o výkone práce od zamestnávateľa kritickej infraštruktúry, čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa a doklad o negatívnom teste zákonných zástupcov dieťaťa.05.01.2021
Od 11. januára budú všetky školy pokračovať dištančným spôsobom výučby (učenie z domu), to sa týka aj žiakov 1. stupňa ZŠ.

 Ministerstvo školstva odporúča otvoriť školské kluby detí najmä pre deti zdravotníkov, ako aj pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry (polícia, požiarnici, záchranári, vojaci  a pod.).

 Prosíme rodičov zdravotníkov a kritickej infraštruktúry, aby sledovali aplikáciu Edupage, prostredníctvom ktorej budeme zisťovať záujem o prihlásenie ich detí do celodenného školského klubu v čase od 11. do 15. januára.

 

Od 18. januára sa obnoví  vyučovací proces pre 1. stupeň základných škôl.  Rezort školstva odporúča pretestovať rodičov aj zamestnancov ZŠ. Rodičia naďalej môžu v tomto čase ospravedlniť dieťa na 5 vyučovacích dní po sebe. V prípade potreby tak môže žiak ostať doma až do konca lockdownu. Druhý stupeň základných škôl pokračuje vo vzdelávaní dištančne.

 

Tieto usmernenia sa môžu meniť v závislosti od pandemickej situácie na Slovensku alebo priamo v okrese. Treba naďalej sledovať dianie na Slovensku a nové informácie budeme poskytovať a zverejňovať pomocou aplikácie Edupage a na našom webovom sídle www.zsrazusova.sk.

Navratziakovdoskol


17.12.2020

Na základe Usmernenia ministra školstva k priebežnému hodnoteniu a celkovému hodnoteniu žiakov základných škôl v školskom roku 2020/2021 počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, spôsobenej prerušením vyučovania v 5.-9. ročníku na školách v školskom roku 2020/2021, predkladáme dokument, ktorý si môžete stiahnuť tu.  docx „Zásady hodnotenia žiakov v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v 2.polroku školského roka 2020/2021“

 

Vianočné prázdniny budú v čase od 21.12.2020 do 08.01.2020 vrátane. O ďalšom postupe po prázdninách Vás budeme priebežne informovať prostredníctvom nášho webového sídla a aplikácie Edupage.09.11.2020
Predkladáme najnovšie usmernenia po 2. kole celoplošného testovania.

V prípade pozitívne testovanej osoby sa podľa § 1 vyhlášky č. 15 nariaďuje tejto osobe aj osobám žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti povinná 10-dňová izolácia. Ak dieťa, žiak, učiteľ alebo zákonný zástupca obdrží pozitívny výsledok antigénového testu (alebo ho obdrží osoba, s ktorou žije v spoločnej domácnosti), ostáva v povinnej 10-dňovej izolácii. V tomto prípade zamestnanec, žiak ani dieťa nenavštevujú školu prezenčne.
Ak je dieťa alebo žiak v povinnej 10-dňovej izolácii z dôvodu svojho pozitívneho výsledku alebo pozitívneho výsledku testu člena jeho domácnosti, zákonný zástupca informuje lekára podľa § 1 ods. 2 písm. b) vyhlášky č. 15. Zákonný zástupca oznamuje škole povinnú izoláciu dieťaťa alebo žiaka a informuje, či sa žiak zúčastní dištančného vzdelávania (žiaci 2. stupňa ZŠ). Ak sa žiak dištančného vzdelávania nezúčastňuje, škola ho eviduje ako neprítomného. Pri návrate do školy po ukončení 10-dňovej povinnej izolácie odovzdáva zákonný zástupca škole potvrdenie od lekára.
Podľa § 1 ods. 3, 4 a 5 a § 2 ods. 3, 4 a 5 vyhlášky č. 20 je riaditeľ alebo ním poverený zamestnanec oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia preukázanie sa negatívnym výsledkom testu alebo iným dokladom preukazujúcim oprávnenie na vstup do priestorov, ktoré môže vo vybraných prípadoch nahradiť potvrdenie o výnimke podľa prílohy vyhlášky č. 20 alebo vyhlášky č. 16 alebo čestné vyhlásenie podľa vyhlášky č. 20 (toto sa týka iba dospelých osôb).
Zákonný zástupca, ktorý sa nevie preukázať negatívnym výsledkom testu, podľa vyhlášky č. 20 nemôže vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v tomto prípade odporúča, aby zákonný zástupca neumiestňoval dieťa do školy a materskej školy na najbližších 10 kalendárnych dní. Pokiaľ ide o zákonného zástupcu žiaka základnej školy, ministerstvo odporúča zákonnému zástupcovi postupovať v zmysle bodu 5. Rozhodnutia ministra školstva z 28. augusta 2020, t. j. ospravedlniť žiaka z vyučovania na 5 za sebou nasledujúcich vyučovacích dní. Žiaci, ktorí už pri prvom kole testovania boli na 5 vyučovacích dní ospravedlnení (z dôvodu, že sa netestovali zákonní zástupcovia) a zároveň splnili odporúčanie absolvovania 10 dňovej izolácie, sa môžu v zmysle epidemiologických pravidiel vrátiť do školy. Pri návrate do školy po viac ako troch dňoch predkladá zákonný zástupca vyhlásenie o bezinfekčnosti uvedené nižšie.
Žiak prvého až štvrtého ročníka základnej školy bez obmedzenia veku, ktorý sa nezúčastnil testovania, má podľa § 1 ods. 2 písm. g) a u) vyhlášky č. 20 povolený vstup do školy aj bez preukázania negatívneho výsledku testu. Predkladáme aktualizované tlačivá po 2. kole celoplošného testovania „Vyhlásenie o bezinfekčnosti“, treba ich vytlačiť a vypísať. Deti musia tlačivo "Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti" priniesť 10.11.2020 do školy a odovzdať ho triednym učiteľom.
Aktuálne tlačivá na stiahnutie:

pdf Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti po 2. kole celoslovenského testovania
pdf Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti po 2. kole celoslovenského testovania

02.11.2020

Na základe usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“ predkladáme ďalšie informácie pre lepšiu orientáciu súvisiacu so školskou dochádzkou Vášho dieťaťa v nasledujúcom týždni.
Včera (01.11.2020) bolo vydané upravené Vyhlásenie zákonného zástupcu, ktoré vaše dieťa pri nástupe do školy, musí odovzdať ráno dňa 03.11. 2020 triednej učiteľke. Pripájam tiež aktualizované „Vyhlásenie návštevníka školy“ – toto vyhlásenie vypisuje zákonný zástupca, alebo iný návštevník v prípade vstupu do interiéru školy.
Obe vyhlásenia si môžete stiahnuť tu:
pdf Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti    

pdf Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti

V prípade pozitívne testovanej osoby sa podľa § 1 vyhlášky č. 15 Úradu verejného zdravotníctva z 29. októbra 2020 (ďalej len „vyhláška č. 15“) nariaďuje tejto osobe aj osobám žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti povinná 10-dňová izolácia. Ak dieťa, alebo zákonný zástupca obdrží pozitívny výsledok antigénového testu (alebo ho obdrží osoba, s ktorou žije v spoločnej domácnosti), ostáva v povinnej 10-dňovej izolácii. V tomto prípade dieťa nenavštevuje školu prezenčne.

Ak je dieťa alebo žiak v povinnej 10-dňovej izolácii z dôvodu svojho pozitívneho výsledku alebo pozitívneho výsledku testu člena jeho domácnosti, zákonný zástupca informuje lekára podľa § 1 ods. 2 písm. b) vyhlášky č. 15. Zákonný zástupca oznamuje škole povinnú izoláciu dieťaťa, v prípade žiaka 2. stupňa vzdelávajúceho sa dištančne, zákonný zástupca informuje, či sa žiak zúčastní dištančného vzdelávania. Ak sa žiak dištančného vzdelávania nezúčastňuje, škola ho eviduje ako neprítomného. Pri návrate do školy po ukončení 10-dňovej povinnej izolácie odovzdáva zákonný zástupca škole potvrdenie od lekára.


Zákonný zástupca, ktorý sa nevie preukázať negatívnym výsledkom testu, podľa vyhlášky č. 16 nemôže vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia, odporúčame mu, aby využil ospravedlnenie žiaka na 5 za sebou idúcich vyučovacích dní, ktorými sú 3., 4., 5., 10. a 11. november. Následne 12. novembra nastúpi do školy a tým sa zároveň dodrží lehota 10 dní.

Pri návrate do školy po viac ako troch dňoch predkladá zákonný zástupca vyhlásenie o bezinfekčnosti uvedené vyššie.

 

 

Čítať celý článok...
   

Poplatky v Školskom klube detí a v Školskej jedálni

VZN Mesta Čadca č. 122/2011 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školských klubov detí v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca sa nemí na sumu 10,00 € s platnosťou od 01.04.2016.
 

VZN Mesta Čadca č. 118/2011 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni na jedno jedlo podľa vekových kategórii stravníkov v zariadeniach škoského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca sa s platnosťou od 01.04. 2016 mení takto:

výška príspevku na nákup potravín:

                                                                        obed                                 úhrada

-          stravníci od 6 – 11 rokov                        1,01 €                                1,01€

-          stravníci od 11 – 15 rokov                      1,09 €                                1,09€

-          dospelí stravníci                                    1,19€                                 1,19€


Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov (réžia):

-          na 1 žiaka je 2,00€ mesačne bez ohľadu koľko dni v mesiaci sa žiak odstravuje

-          pre zamestnancov školy a cudzích stravníkov v ŠJ v hodnote 1,00 € na jedno jedlo.

Kliknutím na odkazy si môžete pozrieť zmeny VZN ohľadom ŠKD, ŠJ, MŠ, ZUŠ a CVČ:

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

MATERSKÁ ŠKOLA

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA   


Stránka 1 z 2